U bent hier: Home / Geoloket

Document acties

Geoloketten

Om de uitgebreide informatie die tijdens het openbaar onderzoek voorligt op kaart aan te bieden, werden 2 geoloketten en een aantal daaraan gerelateerde overzichtstabellen ontwikkeld.

 

Geoloket stroomgebiedbeheerplannen

Op het geoloket stroomgebiedbeheerplannen kunt u navigeren naar de verschillende oppervlaktewaterlichamen en u kunt de toestandsbeoordeling van de waterlichamen en de beschermde gebieden raadplegen. Met de informatie-knop kunt u er bovendien volgende informatie opvragen over deze oppervlaktewaterlichamen:

 • karakterisering,
 • doelstellingen,
 • druk en impact analyse,
 • toestandsbeoordeling,
 • kwaliteitsnormen gevaarlijke stoffen,
 • toekomstverkenning
 • reductiedoelen en afwijkingen.

U kunt deze gegevens ook per waterlichaam raadplegen via de tabel Overzicht oppervlaktewaterlichamen.

Via de tabel Overzicht grondwaterlichamen kunt u informatie opvragen over de ligging, de aquiferkenmerken, het landgebruik, de kwantitatieve druk, de chemische druk, de milieudoelstellingen, de monitoring, de beoordeling en de afwijkingen van een grondwaterwaterlichaam.

In de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 worden ook maatregelen en acties voorgesteld om de uitdagingen van het Vlaamse waterbeleid aan te pakken. Een volledig overzicht van de acties, vindt u via de overzichtstabel van de acties. In dit overzicht krijgt u per planonderdeel de mogelijkheid om de actiefiches van alle verschillende acties te bekijken.

 

Geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Via het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen vindt u informatie over de herziene zoneringsplannen en over de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

 • Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone uw woning gelegen is. In de herziene zoneringsplannen vindt u de zones weer na aanpassingen als gevolg van actualisaties en visiewijzigingen. Per zuiveringszone bent u dan als burger, als gemeente, of als rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te treffen. De gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geven weer wat de prioriteiten zijn om uitvoering te geven aan de visie van de zoneringsplannen en hoe en door wie dit zal gebeuren.
 • In de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen is de basisprioritering verfijnd aan de hand van reductiedoelen, rekening houdend met de gebiedsgerichte prioritering van de waterlichamen.

 

Hoe werken de geoloketten?

Beide geoloketten kunt u via een aantal eenvoudige stappen raadplegen:

 1. Zoom in op de gewenste locatie
 2. Vink de informatielagen aan in de rechterkolom die u wil zien
 3. Klik met behulp van i-icoontje op het punt, het traject of het gebied waarvoor u informatie wenst.

U kunt de kaart ook op een volledig scherm bekijken en alle legendes van de verschillende lagen visualiseren. Deze knoppen staan rechts bovenaan de kaart.