U bent hier: Home

Document acties

GEEF MEE VORM AAN DE UITVOERING VAN HET WATERBELEID

  

WELKOM OP DE WEBSITE VOOR DE OPENBARE ONDERZOEKEN OVER DE WATEBEHEERPLANNING IN VLAANDEREN

 

Water is onmisbaar in ons dagelijkse leven. Daarom plannen wij het beheer ervan zorgvuldig. We doen dat samen met u.

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kon u uw mening geven over de ontwerpen voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

De Vlaamse Regering stelde de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 vast op 1 juli 2022.

 

Beste bezoeker 

 

Met de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas willen we de komende jaren, samen met alle waterbeheerders, andere overheden en watergebruikers, de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater verbeteren en het risico op overstromingen en droogte verminderen. Vier woorden vatten de kern van deze plannen samen: integraal, gebiedsgericht, ambitieus, en co-creatief.

Integraal. Deze 3de generatie plannen zijn meer dan ooit integrale plannen. Ze geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. Ze regelen de uitbouw en de planning van de saneringsinfrastructuur. En ze leggen de basis voor een structureel waterschaarste- en droogterisicobeleid.

Gebiedsgericht. We trekken opnieuw de kaart van de gebiedsgerichte werking om zo stap voor stap naar een goede watertoestand toe te werken. De indeling in speerpuntgebieden, aandachtsgebieden en andere gebieden is verder verfijnd, en in deze gebieden stemmen we initiatieven af en zoeken we win-wins om sneller vooruit te gaan.

Ambitieus. De uitdagingen waar het waterbeleid voor staat, vragen een ambitieus beleid. Tegen eind 2027 willen we in een belangrijk deel van de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen de goede ecologische toestand bereikt hebben. Daarbij rekenen we op extra inspanningen van iedereen: waterbeheerders, andere overheden én watergebruikers. 

Co-creatief. Voorliggende plannen zijn het resultaat van intensief overleg tussen de betrokken overheden, maar ook met sectoren.  Een concrete illustratie hiervan is het co-creatietraject voor waterschaarste en droogte dat leidde tot meer dan 40 voorstellen.

De ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen lagen van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 voor tijdens een openbaar onderzoek. Iedereen kon opmerkingen en suggesties bij de ontwerpplannen indienen. Het openbaar onderzoek vormde een uitnodiging om samen verder werk te maken van gezonde en veerkrachtige watersystemen. En daar blijft het niet bij. Ook bij de verdere concretisering van de voorgestelde acties en bij de uitvoering op het terrein rekenen we op uw medewerking.

  

Welke documenten lagen in openbaar onderzoek?

 

  • de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.

De plannen bestaan uit verschillende delen: een beheerplan voor het Vlaams deel van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, bekkenspecifieke delen, grondwatersysteemspecifieke delen en een maatregelenprogramma. De overstromingsrisicobeheerplannen en een waterschaarste- en droogterisicobeheerplan zijn in de plannen geïntegreerd. En ook de zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen maken deel uit van de stroomgebiedbeheerplannen. 

  • het plan-MER bij de stroomgebiedbeheerplannen.

 

De niet-technische samenvatting geeft een mooi overzicht van de grote lijnen van de stroomgebiedbeheerplannen. 

 

 

Wat gebeurde er met uw opmerkingen?

De CIW onderzocht alle opmerkingen en adviezen bij de ontwerpplannen, verwerkte ze in overwegingsdocumenten, paste de ontwerpplannen aan tot definitieve ontwerpen en legde ze voor aan de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering stelde de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 vast op 1 juli 2022. De definitieve plannen zijn raadpleegbaar via de website van de stroomgebiedbeheerplannen.

De overwegingsdocumenten waarin u kunt nakijken wat er met uw opmerking gebeurde, kunt u hier nakijken.

Het goedkeuringsverslag van het plan-MER kunt u raadplegen op de website van het departement Omgeving (dossierdatabank, te raadplegen via dossiercode PL0259).