U bent hier: Home

Document acties

GEEF MEE VORM AAN DE UITVOERING VAN HET WATERBELEID

WELKOM OP DE WEBSITE VOOR DE OPENBARE ONDERZOEKEN OVER DE WATEBEHEERPLANNING IN VLAANDEREN

 

Water is onmisbaar in ons dagelijkse leven. Daarom plannen wij het beheer ervan zorgvuldig. We doen dat samen met u.

Neem deel aan het openbaar onderzoek en geef mee vorm aan de uitvoering van het waterbeleid.

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kunt u uw mening geven over de ontwerpen voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

 

Beste bezoeker 

Bernard De Potter - voorzitter CIW

 

Met genoegen leg ik u de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas voor: de plannen waarmee we de komende jaren, samen met alle waterbeheerders, andere overheden en watergebruikers, de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater willen verbeteren en het risico op overstromingen en droogte verminderen. Vier woorden vatten de kern van deze plannen samen: integraal, gebiedsgericht, ambitieus, en co-creatief.

Integraal. Deze 3de generatie plannen zijn meer dan ooit integrale plannen. Ze geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. Ze regelen de uitbouw en de planning van de saneringsinfrastructuur. En ze leggen de basis voor een structureel waterschaarste- en droogterisicobeleid.

Gebiedsgericht. We trekken opnieuw de kaart van de gebiedsgerichte werking om zo stap voor stap naar een goede watertoestand toe te werken. De indeling in speerpuntgebieden, aandachtsgebieden en andere gebieden is verder verfijnd, en in deze gebieden stemmen we initiatieven af en zoeken we win-wins om sneller vooruit te gaan.

Ambitieus. De uitdagingen waar het waterbeleid voor staat, vragen een ambitieus beleid. Tegen eind 2027 willen we in een belangrijk deel van de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen de goede ecologische toestand bereikt hebben. Daarbij rekenen we op extra inspanningen van iedereen: waterbeheerders, andere overheden én watergebruikers. 

Co-creatief. Voorliggende plannen zijn het resultaat van intensief overleg tussen de betrokken overheden, maar ook met sectoren.  Een concrete illustratie hiervan is het co-creatietraject voor waterschaarste en droogte dat leidde tot meer dan 40 voorstellen.

Deze ontwerpplannen vormen een uitnodiging om samen verder werk te maken van gezonde en veerkrachtige watersystemen. Tot en met 14 maart 2021 kan u uw opmerkingen en suggesties bij de ontwerpplannen indienen. En daar blijft het niet bij. Ook bij de verdere concretisering van de voorgestelde acties en bij de uitvoering op het terrein rekenen we op uw medewerking.

Alle informatie is te vinden op deze website.

Bernard De Potter
Voorzitter CIW

 

 

Welke documenten liggen in openbaar onderzoek?

U kunt uw mening geven over:

De plannen bestaan uit verschillende delen: een beheerplan voor het Vlaams deel van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, bekkenspecifieke delen, grondwatersysteemspecifieke delen en een maatregelenprogramma. De overstromingsrisicobeheerplannen en een waterschaarste- en droogterisicobeheerplan zijn in de plannen geïntegreerd. En ook de zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen maken deel uit van de stroomgebiedbeheerplannen. 

 

De niet-technische samenvatting geeft een mooi overzicht van de grote lijnen van de stroomgebiedbeheerplannen. 

Hoe kan u reageren?

Tot en met 14 maart 2021 kan iedereen opmerkingen en adviezen indienen via een digitaal inspraakformulier of bij het college van burgemeester en schepenen.

Wanneer u uw opmerkingen indient via het inspraakformulier, dan ontvangt u een persoonlijke code waarmee u later kan nagaan op welke manier uw advies of bezwaar verwerkt is. 

U kan uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente. Na afloop van het openbaar onderzoek maakt de gemeente de ontvangen opmerkingen over aan de CIW.

 

 De wegwijsfolder leidt u door de plannen en helpt u op weg bij het indienen van een inspraakreactie.

 

Wat gebeurt er met uw opmerkingen?

De CIW onderzoekt alle opmerkingen en adviezen bij de ontwerpplannen, verwerkt ze in overwegingsdocumenten, past de ontwerpplannen aan tot definitieve ontwerpen en legt ze voor aan de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering stelt de stroomgebiedbeheerplannen vast. Ze doet dit ten laatste tegen 22 december 2021. Daarna zullen de definitieve plannen raadpleegbaar zijn op de website sgbp.integraalwaterbeleid.be.

Het overwegingsdocument waarin u zal kunnen nakijken wat er met uw opmerking gebeurde, zal te raadplegen zijn op de website www.volvanwater.be