U bent hier: Home / Gemeenten

Document acties

Gemeenten

Digitale terinzagelegging organiseren

Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat het ontwerp voor de waterbeleidsnota en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen tijdens een openbaar onderzoek voor zes maanden ter inzage worden gelegd bij de gemeenten. De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties. De terinzagelegging verloopt volledig digitaal via deze website.

Als gemeente kunt u aan uw inzageplicht voldoen door uw burgers te verwijzen naar de documenten op deze website (www.volvanwater.be) en door een openbare computer ter beschikking te stellen van burgers die zelf geen toegang hebben tot het internet. Dat kan in het gemeentehuis, de bibliotheek, het sociaal huis, …

 

Opmerkingen indienen en registreren

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kon iedereen schriftelijk opmerkingen indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen konden ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden via een digitaal inspraakformulier. 

Voor de registratie van schriftelijk ontvangen opmerkingen wordt aangeraden telkens een proces-verbaal op te stellen, zodat elke opmerking formeel geregistreerd is. Deze opmerkingen moeten ten laatste op de tiende werkdag na het openbaar onderzoek, dit is op 2 juli 2019,  aan de CIW bezorgd worden op onderstaand adres:

CIW-secretariaat
Dokter de Moorstraat 24-26
9300 Aalst

 

Het openbaar onderzoek bekendmaken

De CIW staat in voor de bekendmaking van het openbaar onderzoek. Er zijn geen decretale bepalingen die de gemeente verplichten het openbaar onderzoek bekend te maken. Een extra aankondiging in het gemeentelijk informatieblad of via de gemeentelijke website zou wel een versterking betekenen voor het openbaar onderzoek. U kunt hiervoor gebruik maken van de redactionele tekst of advertentie.