U bent hier: Home / Geoloket

Document acties

geoloket

Veel informatie uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016 - 2021 is op kaart beschikbaar via: het geoloket stroomgebiedbeheerplannen en het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

 

Geoloket stroomgebiedbeheerplannen

Op het geoloket stroomgebiedbeheerplannen kunt u navigeren naar de verschillende oppervlaktewaterlichamen. U kunt er bovendien volgende informatie opvragen over deze oppervlaktewaterlichamen:

  • karakterisering,
  • doelstellingen en afwijkingen,
  • druk en impact analyse,
  • toestandsbeoordeling,
  • kwaliteitsnormen gevaarlijke stoffen.

U vindt deze gegevens ook per waterlichaam via de tabel Overzicht oppervlaktewaterlichamen.

Via de tabel Overzicht grondwaterlichamen kunt u informatie opvragen over de ligging, de aquiferkenmerken, het landgebruik, de kwantitatieve druk, de chemische druk, de milieudoelstellingen, de monitoring, de beoordeling en de afwijkingen van een grondwaterwaterlichaam.

In de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 worden ook maatregelen en acties voorgesteld om de uitdagingen van het Vlaamse waterbeleid in de komende zes jaar aan te pakken. Via het geoloket stroomgebiedbeheerplannen kunt u de geplande acties visualiseren.

Niet alle acties uit de stroomgebiedbeheerplannen worden op kaart getoond worden. Sommige acties gelden voor heel Vlaanderen (generieke acties) zoals regelgeving of zijn niet plaatsgebonden.

Wenst u een volledig overzicht van de acties, bekijk dan de overzichtstabel van de acties. In dit overzicht krijgt u per bekken de mogelijkheid om de actiefiches van alle verschillende acties te bekijken.

Naast informatie per waterlichaam en de ligging van de geplande acties, kunt u via dit geoloket ook de toestandsbeoordeling van de waterlichamen en de beschermde gebieden raadplegen.

 

Geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Via het geoloket www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan zullen de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen raadpleegbaar gemaakt worden. Het geoloket wordt pas beschikbaar gesteld op de dag van inwerkingtreding van de stroomgebiedbeheerplannenDit is tien dagen na publicatie van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de plannen.

Zoneringsplannen delen het grondgebied van de gemeente op in het reeds gerioleerde gebied, het gebied waar nog een collectieve zuivering zal worden voorzien en het gebied waar geen collectieve zuivering zal worden voorzien en waar het afvalwater individueel gezuiverd moet worden via een IBA. Een eerste versie van de gemeentelijke zoneringsplannen werd vastgesteld door de Vlaamse Regering in de periode 2008-2009. Er is voorzien dat het vastgestelde zoneringsplan geldig is voor een periode van 6 jaar en nadien in beperkte mate kan herzien worden. In de herziene zoneringsplannen zijn de in de afgelopen jaren uitgevoerde projecten verwerkt en ingedeeld in het collectief geoptimaliseerde buitengebied. Daarnaast zijn, op vraag van de rioolbeheerder of de gemeente, aanpassingen doorgevoerd die een gevolg zijn van vaststellingen op terrein en/of gewijzigde visies inzake de aanleg van de infrastructuur.

De gebiedsdekkende uitvoeringsplannen tonen de prioritering van de GUP-projecten aan de hand van een indeling in prioriteitenklassen. De afbakening van de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsopdracht in het buitengebied (overnamepunt) wordt vastgelegd en de gebieden waar kan worden afgeweken van de verplichting tot de aanleg van een gescheiden stelsel worden getoond.

Meer informatie over de opbouw van de kaarten en de gebruikte legendes, vindt u hier.

 

Hoe werken de geoloketten?

Beide geoloketten kunt u via een aantal eenvoudige stappen raadplegen:

  1. Zoom in op de gewenste locatie
  2. Vink de informatielagen aan in de rechterkolom die u wil zien
  3. Klik met behulp van i-icoontje op het punt, het traject of het gebied waarvoor u informatie wenst.

U kunt de kaart ook op een volledig scherm bekijken en alle legendes van de verschillende lagen visualiseren. Deze knoppen staan rechts onderaan de kaart.