U bent hier: Home / Geoloket / Overzicht acties

Document acties

Overzicht acties

Deze tabel geeft een overzicht van de acties per planonderdeel.
Vlaams deel 2022-2027
FichesActienummerActietitel
fiche 2_F_0003 Onderzoek naar de wenselijkheid van een financieel instrument om spaarzaam watergebruik uit onbevaarbare waterlopen te stimuleren, afgestemd op onttrekking grondwater en de bevaarbare waterlopen
fiche 2_F_0004 Haalbaarheidsonderzoek naar de financiering van de sanering van niet toewijsbare bronnen via een collectief instrument
fiche 2_F_0005 Evalueren van de noodzaak van een bijkomend financierend of ecologisch instrument in antwoord op de impact van megatrends op de waterketen
fiche 2_F_0006 Evalueren van de noodzaak van een bijkomend financierend of regulerend instrument om de reductiedoelstellingen uit diffuse bronnen te realiseren
fiche 2_G_0003 De financieringsstromen en -instrumenten voor waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeleid heroriënteren, versterken en uitbreiden om verdere stappen te zetten naar een sluitende financiering.
fiche 2_G_0004 Inventariseren van optimalisatiemogelijkheden voor het aanrekenen van milieu- en hulpbronkosten
fiche 2_G_0005 Onderzoeken van optimalisaties van de heffing op de waterverontreiniging i.f.v. innovatieve en circulaire ontwikkelingen
fiche 2_G_0006 Onderzoeken van optimalisaties van de heffing op de winning van grondwater
fiche 2_J_0001 Responsabiliseren van de spelers binnen de SI door het opvolgen van investeringsplannen en financiële middelen om netwerken verantwoord te onderhouden, optimaliseren en uit te breiden en te innoveren rond circulaire en decentrale technologieën
fiche 2_J_0002 Responsabiliseren van de watermaatschappijen via tariefregulering en investeringsplannen om de netwerken verantwoord te onderhouden en innovatief te optimaliseren
fiche 2_J_0003 Aanrekenen van de integrale waterfactuur (+ restheffing) en met betrokkenen onderzoeken of er optimalisatiemogelijkheden zijn omtrent het aanrekenen van heffingen op de waterfactuur
fiche 2_K_0001 Update heffingenbeleid met betrekking tot de grondwaterwinning vanaf heffingsjaar 2024
fiche 3_A_0007 Sensibiliseren en stimuleren van duurzaam watergebruik bij huishoudens
fiche 3_A_0009 Sensibiliseren en stimuleren van duurzaam watergebruik bij bedrijven (inclusief land- en tuinbouw)
fiche 3_A_0010 Sensibiliseren en stimuleren van duurzaam watergebruik via intermediairen
fiche 3_A_0011 Ontwikkelen communicatie- en sensibiliseringsstrategie met een gezamenlijke boodschap in relatie tot waterschaarste en droogte
fiche 3_A_0012 Inzetten op en stimuleren van kennisdeling via het organiseren van opleidingen, het uitwisselen van informatie over proefprojecten en het opzetten van lerende netwerken en living labs
fiche 3_A_0013 Slimme sturing in industriële processen, toepassen van technieken om water te besparen
fiche 3_A_0014 Opzetten van een hub voor vragen rond innovatie voor industrie en landbouwbedrijven
fiche 3_A_0015 Ontwikkeling van een waterkwetsbaarheids/risicotest en onderzoek naar de mogelijke koppeling aan de wateraudit
fiche 3_A_0016 Promoten van slim watergebruik – bij alle sectoren – gekoppeld aan digitale watermeters
fiche 3_B_0006 Uitwerken en ontsluiten van een aanwendingskader voor circulair watergebruik
fiche 3_B_0007 Locatiespecifiek onderzoek naar de mogelijkheden om een alternatieve waterbron in te zetten voor toepassingen bij bedrijven
fiche 3_B_0008 Uitwerken van een wettelijk kader voor het hergebruik van afvalwater – inclusief hergebruik van RWZI-effluent (verordening water-reuse)
fiche 3_C_0002 Locatiespecifiek onderzoek naar mogelijkheid voor de aanleg en benutting van netwerken voor alternatieven waterbronnen en indien positief toepassen.
fiche 3_C_0003 Optimaal beheer van openbaar waterdistributienetwerk
fiche 3_E_0003 Vanuit onderzoek evolueren naar een langetermijnvisie ivm gewasadaptatie
fiche 3_E_0004 Onderzoek naar en ontwikkeling van een kennisplatform dat de bestaande informatie inzake droogte en waterschaarste verbindt en ontsluit
fiche 3_E_0005 Onderzoek naar haalbare oplossingen voor circulair watergebruik
fiche 3_E_0006 Onderzoek naar de impact van klimaatverandering en droogte op wijzigingen in watervraag en de beschikbaarheid van de ruwwaterbronnen voor de drinkwaterproductie met het bewaken van een duurzaam gebruik van de zoetwaterbronnen
fiche 4A_A_0018 Wettelijke verankering bij vergunningsaanvragen van de adviesfunctie voor de betrokken drinkwatermaatschappij in de prioritaire gebieden grondwaterwinning of bij uitbreiding alle grondwaterwinningen
fiche 4A_A_0019 Opvolgen van uitvoering van de acties opgenomen in het charter ‘Meersporenaanpak’ door de betrokken partners.
fiche 4A_A_0020 Inventariseren, beoordelen, prioriteren van lozingen (huishoudelijk en bedrijven) in de prioritaire gebieden grondwaterwinning.
fiche 4A_A_0021 Opmaak van afsprakenkaders (protocol) met de verschillende stakeholders met impact op het bronbeschermingsbeleid in Vlaanderen.
fiche 4A_A_0023 Sensibiliseren van particulieren en terreinbeheerders over het voorkomen en alternatieven voor het gebruik van pesticiden in de prioritaire gebieden grondwaterwinning
fiche 4A_A_0024 Adviesverlening door de betrokken drinkwatermaatschappijen bij vergunningsaanvragen in de prioritaire gebieden grondwaterwinning
fiche 4A_A_0025 Uitwerken van een waakmeetnet in de prioritaire gebieden grondwaterwinning
fiche 4A_A_0026 Aanstellen omgevingsmanager binnen de prioritaire gebieden grondwaterwinning: focus op sensibilisatie ikv pesticiden, mestgebruik
fiche 4A_A_0027 Opmaak van concrete actieplannen Bronbescherming drinkwater per waterwingebied
fiche 4A_B_0017 Ontwikkelen van specifieke normen voor de grondwaterkwaliteit in (de omgeving van) speciale beschermingszones met grondwaterafhankelijke vegetaties
fiche 4A_B_0018 Ontwikkelen van specifieke normen voor de grondwaterstanden (op basis van GXG's) in (de omgeving van) speciale beschermingszones met grondwaterafhankelijke vegetaties
fiche 4A_C_0006 In kaart brengen en beschermen van veengebieden in Vlaanderen
fiche 4A_C_0007 Ontwikkelen aangepaste methodiek voor de beoordeling van de toestand van het grondwater rekening houdend met het specifieke normenkader ontwikkeld voor grondwater in (de omgeving van) speciale beschermingszones met grondwaterafhankelijke vegetaties
fiche 4A_D_0002 Communicatie naar toezichthouders over het bronbeschermingsbeleid drinkwater met de focus op het toezichtkader
fiche 4B_C_0005 Opvolgen van uitvoering van de acties opgenomen in het charter ‘Meersporenaanpak’ door de betrokken partners.
fiche 4B_C_0006 Inventariseren van locaties waar vul- en spoelinstallaties ter preventie van puntlozingen pesticiden in prioritaire gebieden oppervlaktewaterwinning nodig zijn
fiche 4B_C_0008 Inventariseren, beoordelen, prioriteren van lozingen (huishoudelijk en bedrijven) in de prioritaire gebieden oppervlaktewaterwinning.
fiche 4B_C_0009 Onderzoeken waar extra bufferzones nodig zijn in de prioritaire gebieden oppervlaktewaterwinning
fiche 4B_C_0010 Opmaak van afsprakenkaders (protocol) met de verschillende stakeholders met impact op het bronbeschermingsbeleid in Vlaanderen.
fiche 4B_C_0012 Sensibiliseren van particulieren en terreinbeheerders over het voorkomen en alternatieven voor het gebruik van pesticiden in de prioritaire gebieden oppervlaktewaterwinning
fiche 4B_C_0013 Uitwerken van het wettelijk kader rond afbakening, milieukwaliteitsnormen OW bestemd voor de productie van drinkwater en handelingen binnen de beschermde gebieden oppervlaktewater voor drinkwatervoorziening
fiche 4B_C_0014 Adviesverlening van de betrokken drinkwatermaatschappijen bij vergunningsaanvragen in de prioritaire gebieden oppervlaktewaterwinning
fiche 4B_C_0015 Aanstellen omgevingsmanager binnen de prioritaire gebieden oppervlaktewaterwinning: focus op sensibilisatie ikv pesticiden, mestgebruik
fiche 4B_C_0017 Wettelijke verankering bij vergunningsaanvragen van de adviesfunctie voor de betrokken drinkwatermaatschappij in de oppervlaktewaterwingebieden
fiche 4B_C_0018 Opmaak van concrete actieplannen Bronbescherming drinkwater per waterwingebied
fiche 4B_D_0226 Ontwikkelen van specifieke normen voor de oppervlaktewaterkwaliteit in (de omgeving van) speciale beschermingszones met oppervlaktewaterafhankelijke habitats en soorten
fiche 4B_F_0028 Onderzoek van de impact van de kwaliteit van drainagewater op de prioritaire gebieden oppervlaktewaterwinning m.b.t. pesticiden en meststoffen
fiche 4B_F_0029 Studies rond het voorkomen en de impact van emerging substances binnen de prioritaire gebieden bronbescherming
fiche 4B_G_0003 Uitwerken van een beleidskader voor een betere bescherming van stilstaande wateren
fiche 4B_G_0005 Communciatie naar toezichthouders over het bronbeschermingsbeleid drinkwater met de focus op het toezichtskader
fiche 5A_A_0005 Onderzoek naar de kwantitatieve impact van particuliere winningen, alsook evalueren en implementeren van de opties voor een bijsturing van de vergunningsregelgeving mbt grondwaterwinning
fiche 5A_A_0006 Verdere optimalisatie van de monitoringstrategie en -programma met het oog op uitvoeren van druk-, trend- en impactanalyses in het algemeen en specifiek voor de bepaling van de freatische grondwaterstandindicator
fiche 5A_A_0007 Optimalisatie en eventuele uitbreiding van het bestaande primair meetnet voor monitoring van grondwaterpeilen en stijghoogten (incl. automatisatie en digitalisering)
fiche 5A_A_0008 Nieuwe ontwikkelingen voor de ontsluiting en/of optimalisatie van de bestaande visualisatie van en communicatie omtrent de grondwaterkwantiteitsdata (incl. specifieke tools/lokettten) via het platform Databank Ondergrond Vlaanderen
fiche 5A_C_0011 Uitbouwen en gebruiken van instrumentarium ten behoeve van de jaarlijkse verwerking van kwantiteitsdata met het oog op de evaluatie van de effecten van maatregelen en de doelstellingen van de kwantitatieve toestand van grondwater
fiche 5A_C_0012 Evalueren, optimaliseren en verder uitbouwen van het grondwatermodellen-instrumentarium tbv het kwantitatief grondwaterbeleid en -beheer
fiche 5A_C_0013 Verdere verfijning van de inschatting van de impact van klimaatverandering en maatschappelijke tendensen op waterbeschikbaarheid in de freatische watervoerende lagen.
fiche 5A_C_0014 Verdere ontwikkeling en verfijning van de kwetsbaarheid- en kansenkartering van het grondwaterreservoir en evalueren van de opties voor een bijsturing van de regelgeving met het oog op het gebruik van grondwater als klimaatrobuuste waterbron.
fiche 5A_C_0015 Verder uitwerken van de richtlijnen en het uitbouwen van tools om te komen tot een betere inschatting en bescherming tegen de negatieve impact van bemalingen
fiche 5A_C_0016 Inventariseren en optimaliseren van de gebruikte drainagetechnieken voor cultuurgronden
fiche 5A_C_0017 Uitbouwen en uitbaten van een regulier en een specifiek grondwatermeetnet voor de monitoring van de (korte en lange termijn) effecten van droogte op grondwaterafhankelijke natuur
fiche 5A_C_0018 Samenbrengen en ontsluiten van voor droogterisicobeheer relevante data en informatie van menselijke interactie in de ondergrond, via een 3D ondergrond kadaster
fiche 5A_C_0019 Update van de drainageklasse van de bodemkaart door koppeling van grondwaterstatistieken aan de bodemkaart
fiche 5A_C_0020 Invloed van veranderende watertafel op risico's door specifieke samenstelling van geologische ondergrond onderzoeken
fiche 5A_C_0021 Onderzoek naar wederzijdse impact tussen ondiep grondwater en rioleringsnetwerk
fiche 5A_C_0022 Onderzoek naar en implementatie van technieken om actief water te injecteren in de diepe ondergrond (cfr. diepe Aquifer Storage Recharge ASR en Managed Aquifer Recovery MAR) in de winter door de drinkwaterbedrijven
fiche 5A_C_0023 Uitwerken van een gebiedsspecifiek herstelbeleid voor habitatrichtlijngebieden die kampen met structurele verdroging.
fiche 5A_D_0002 Inzicht verwerven in en het aanpakken van illegale grondwaterwinningen
fiche 5A_D_0003 Inzicht verwerven in grondwaterwinning ten behoeve van beregening, het formuleren van aanbevelingen betreffende en desgewenst implementeren van concrete handhavingsacties
fiche 5B_A_0018 Opmaken van peilafspraken in vlakke gebieden
fiche 5B_B_0031 Innovatieve infrastructuur uitbouwen op bevaarbare (en onbevaarbare) waterlopen
fiche 5B_C_0017 Inzetten van instrumenten (uit nieuw GLB) om organisch stofgehalte in de bodem te verhogen.
fiche 5B_C_0018 Afdoende bescherming van de (belangrijkste) infiltratiegebieden en waterconserveringsgebieden via een aangepast bodemgebruik
fiche 5B_C_0019 Opmaak en uitvoering van een meerjarenprogramma voor vallei- en wetlandherstel
fiche 5B_C_0020 Het instrument VLIF uit het GLB inzetten om land- en tuinbouwbedrijven te stimuleren om investeringen uit te voeren die de risico's op waterschaarste kunnen verminderen
fiche 5B_C_0021 Integratie van nieuwe evoluties in het waterbeleid in het bredere omgevingsbeleid
fiche 5B_C_0022 Bosuitbreiding en de omvorming van naaldbos naar (gemengd) loofbos of heide- en landduinvegetaties
fiche 5B_C_0023 Onderzoek naar en uitrol van een sturend instrument dat de vermindering van verharding beoogt en de infiltratie van hemelwater bevordert.
fiche 5B_E_0062 Meer gedetailleerde monitoring van de captatiegegevens
fiche 5B_E_0063 Opbouw van kennis over drainage(grachten), irrigatiebehoeften en wateraanbod
fiche 5B_E_0064 Ecohydrologische knelpuntenanalyse van de Vlaamse natuurgebieden (SBZ, VEN) en beschermde soorten in functie van de realisatie van een gunstige staat van instandhouding.
fiche 5B_E_0065 In kaart brengen langere termijn risico's droogte voor de bodemkwaliteit
fiche 5B_E_0066 Ontwikkeling globaal proactief watersysteemmodel/waterbalansen + stresstest
fiche 5B_E_0068 Uitvoeren van onderzoek naar de effectiviteit van captatieverboden.
fiche 5B_G_0008 Onderzoek naar herziening van bestaande internationale waterverdelingsafspraken en de opmaak van nieuwe intergewestelijke en internationale waterverdelingsafspraken
fiche 5B_I_0001 Verder stroomlijnen en faciliteren van communicatie met grensregio’s.
fiche 5B_I_0004 Continue opvolging, monitoring en coördinatie waterschaarste en droogte
fiche 6_A_0019 Evalueren en zo nodig bijsturen van de instrumenten i.k.v. resiliënt bouwen van nieuwe gebouwen in overstromingsgebieden
fiche 6_A_0020 Evalueren en zo nodig bijsturen van de instrumenten voor de realisatie van een bouwverbod
fiche 6_A_0021 De optimalisatie van het instrument watertoets, inlcusief klimaatbestendiger maken
fiche 6_A_0022 Gevolg geven aan de startbeslissingen van de Vlaamse Regering inzake signaalgebieden door herbestemming van de noodzakelijke deelgebieden via de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden of via ruimtelijke uitvoeringsplannen.
fiche 6_B_0010 (Verder) onderzoek naar de aanpak van geïsoleerde woningen en gebouwen met een hoog overstromingsrisico
fiche 6_C_0017 Uitrol van het resiliënt verbouwen van bestaande overstromingsgevoelige gebouwen faciliteren en concretiseren
fiche 6_C_0018 Verder onderzoek naar klimaatrobuuste landbouwgewassen
fiche 6_D_0003 Onderzoek naar de hervorming van de federale kaart met risicozones voor overstromingen, in overleg met andere gewesten
fiche 6_D_0004 Onderzoek, samen met de verzekeringssector, rond de potentiële rol van de sector in de meerlaagse waterveiligheid.
fiche 6_E_0055 Inzetten van instrumenten (uit nieuw GLB) om organisch stofgehalte in de bodem te verhogen.
fiche 6_E_0056 Het instrument VLIF uit het GLB inzetten om land- en tuinbouwbedrijven te stimuleren om investeringen uit te voeren die de overstromingsrisico’s kunnen verminderen
fiche 6_E_0057 Het stimuleren van de realisatie van proeftuinen op het terrein die werk willen maken van ontharding, groenblauwe dooradering, en/of het transformeren van de bebouwde ruimte zodat er meer ruimte is voor het vasthouden en infiltratie van water.
fiche 6_E_0058 Aanleg groenblauwe netwerken en maximaliseren van de klimaatbuffering in valleigebieden.
fiche 6_F_0300 Verder onderzoek naar de slimme sturing van hemelwaterinfrastructuur hemelwateropvang
fiche 6_K_0006 De instrumenten waarmee we overstromingen voorspellen en burgers waarschuwen worden verder uitgebouwd. We zetten meer in op verdere kennisopbouw van voorspellingen en management van extreme zomeronweders
fiche 6_K_0007 Het crisisbeheer in periodes van hoogwater wordt in overleg tussen de waterbeheerders en de crisisdiensten verder op punt gesteld. Crisisoefeningen zijn cruciaal om de samenwerking verder te optimaliseren.
fiche 6_L_0002 We optimaliseren de informatieplicht door ook rekening te houden met maatregelen die de schade door overstromingen vermijden en de mogelijke effecten van klimaatverandering
fiche 6_L_0003 Ondersteunende tools en gerichte opleidingen voor specifieke doelgroepen (architecten, studiebureaus, ingenieurs, aannemers, landbouwers,…).
fiche 6_L_0004 Sensibiliseringscampagnes (communicatieprojecten) uitvoeren gericht op informeren van burgers in overstromingsgevoelig gebied
fiche 6_L_0005 Participatieprojecten uitvoeren gericht op informeren van burgers in overstromingsgevoelig gebied
fiche 6_L_0006 Verder ontwikkelen en optimaliseren van instrumenten ten behoeve van informatie – en kennisontsluiting
fiche 6_M_0013 Opmaak evaluatierapporten na overstromingen
fiche 6_N_0036 Onderbouwende studies en analyses om de kennis over de effecten van klimaatverandering en de mogelijke impact van maatregelen verder uit te bouwen
fiche 6_N_0037 Verfijning en actualisatie opmaak gevaarkaarten, schadekaarten en risicokaarten die ook rekening houden met de mogelijke impact van klimaatverandering
fiche 6_N_0038 Hydraulische modelleringsstudies, inclusief het opstellen van integrale modellen en overstromingsscenarioberekening ten behoeve van de uitvoering van projecten op terrein
fiche 6_O_0001 Uitwerken en toepassen van een handhavingsbeleid gericht op de naleving van de watertoets
fiche 7A_D_0009 Verdere optimalisatie van het meetnet en monitoringprogramma met het oog op uitvoeren van druk-, trendanalyse en impactanalyses
fiche 7A_E_0007 Uitbreiding van het modelinstrumentarium en de kennis over het nutriëntentransport tussen grond- en oppervlaktewater, alsook de kennis aangaande het beoordelen van de effectiviteit van maatregelen.
fiche 7A_E_0008 Verdere optimalisatie van de keuringsmodaliteiten voor grondwaterkwaliteitsdata
fiche 7A_E_0009 Uitbouwen en gebruiken van instrumentarium ten behoeve van de jaarlijkse verwerking van kwaliteitsdata met het oog op de evaluatie van de effecten van maatregelen en de doelstellingen van de chemische toestand van grondwater
fiche 7A_E_0010 Onderzoek naar geochemische processen en de impact op de chemische toestand van het grondwater als gevolg van een gewijzigde waterhuishouding.
fiche 7A_E_0011 Onderzoek naar nieuwe en opkomende stoffen in grondwater
fiche 7A_E_0012 Onderzoek en ontwikkelen van (klimaat)adaptieve acties met het oog op de compensatie van het negatieve effect van klimaatverandering en/of gewijzigde sturing van de waterhuishouding, op de grondwaterwaterkwaliteit (nutriënten en pesticiden)
fiche 7B_A_0017 Verder herzien van sectorale voorwaarden op basis van systematische opvolging van BBT / BREF
fiche 7B_A_0018 Via omgevingsvergunningen of andere instrumenten het voorkomingsprincipe en sanering aan de bron toepassen (ook voor non-IPPC bedrijven)
fiche 7B_A_0019 Aanpassen permanente omgevingsvergunningen voor het aspect lozing van afvalwater door bestaande en nieuwe mechanismen zoals de gerichte evaluaties
fiche 7B_A_0020 Via omgevingsvergunningen of andere instrumenten de impact van industriële puntlozingen op het ontvangende waterlichaam beoordelen in functie van de KRW en het Wezer arrest (handleiding impact, stappenplan Wezer)
fiche 7B_A_0021 Gebruik van effectgerichte testen voor de karakterisatie van complexe afvalwaters
fiche 7B_B_0017 Via omgevingsvergunningen of andere instrumenten preventieve maatregelen opleggen voor het vermijden van calamiteiten bij bedrijven en het beperken van de gevolgen
fiche 7B_C_0006 Beperken van emissies van bepaalde probleemstoffen door andere bronnen dan industrie.
fiche 7B_C_0007 Beperken van emissies van bepaalde probleemstoffen door industriële puntbronnen.
fiche 7B_C_0008 Beperken van emissies bij calamiteiten met minerale olie
fiche 7B_D_0060 Verzekeren van de afstemming op planniveau van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (incl. GLB post 2022) en het mestbeleid (post 2022) met het integraal waterbeleid inzake nutriënten en pesticiden
fiche 7B_D_0061 Gebiedsgerichte inzet van de instrumenten uit het landbouw-, mest-, erosie- en (land)inrichtingsbeleid ter verbetering van de waterkwaliteit afgestemd op de waterlichaamspecifieke doelstellingen van het integraal waterbeleid, voor nutriënten
fiche 7B_D_0062 Innovatie stimuleren in de landbouw gericht op de verbetering van de waterkwaliteit voor nutriënten en pesticiden in oppervlaktewater en grondwater
fiche 7B_D_0063 Aanpassing en actualisatie conditionaliteit gekoppeld aan basisinkomenssteun uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid, inzake nutriënten.
fiche 7B_D_0064 Het instrument ecoregelingen inzetten om de emissies van nutriënten vanuit de landbouw naar oppervlaktewater en grondwater te beperken
fiche 7B_D_0065 Het instrument Agromilieu- en klimaatmaatregelen uit het GLB inzetten om de emissies van nutriënten naar oppervlaktewater en grondwater te beperken
fiche 7B_D_0066 Het instrument “betalingen toekennen voor gebiedsspecifieke nadelen” uit het GLB inzetten om een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen voor landbouw inzake de beperking van de emissie van nutriënten
fiche 7B_D_0067 Het instrument investeringen (VLIF) bijsturen waarbij land- en tuinbouwers aangemoedigd worden om hun bedrijfsstructuren te verduurzamen zodat ze hun bijdrage leveren aan de doelstellingen om de emissie van nutriënten te beperken
fiche 7B_D_0068 Voorlichting en begeleiding van landbouwers in functie van de bijdrage van landbouw aan de beperking van de emissie van nutriënten
fiche 7B_D_0069 Formuleren van doelstellingen voor het mestbeleid voor de periode 2023-2026 en 2027-2030
fiche 7B_D_0070 Aanpassing van de bemestingsregels in functie van de doelstellingen voor de landbouw inzake de beperking van de emissie van nutriënten
fiche 7B_D_0071 Aanpassen en uitvoeren van gebiedsgerichte maatregelen in kader van het mestbeleid en het waterbeleid voor de realisatie van de doelstellingen voor de landbouw inzake de beperking van de emissie van nutriënten
fiche 7B_D_0072 Uitbreiden van de bestaande regelgeving om puntlozingen van erf- en silosappen te voorkomen
fiche 7B_D_0073 Maatregelen voor de beperking van de directe verliezen naar oppervlaktewater tijdens bemesting van percelen langs waterlopen
fiche 7B_D_0074 Beheersen van de dierlijke mestproductie voor de realisatie van de doelstellingen voor de landbouw inzake de beperking van de emissie van nutriënten
fiche 7B_D_0075 Landbouwbodemkwaliteit verbeteren ten einde de nutriëntenverliezen door uitspoeling en erosie te verminderen
fiche 7B_E_0019 Ontwikkelen en uitvoeren van een gebiedsgericht beleid met inzet van o.a. instrumenten uit het landbouwbeleid ter verbetering van de waterkwaliteit afgestemd op de waterlichaamspecifieke doelstellingen van het integraal waterbeleid, voor pesticiden
fiche 7B_E_0020 Aanpassing en actualisatie conditionaliteit gekoppeld aan basisinkomenssteun uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid, inzake pesticiden
fiche 7B_E_0021 Het instrument ecoregelingen wordt ingezet voor de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid inzake pesticiden
fiche 7B_E_0022 Het instrument Agromilieu- en klimaatmaatregelen uit het GLB wordt verder ingezet met betrekking tot beperking van emissies van pesticiden
fiche 7B_E_0023 Het instrument “betalingen toekennen voor gebiedsspecifieke nadelen” uit het GLB inzetten voor de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid inzake pesticiden
fiche 7B_E_0024 Het instrument VLIF inzetten ter realisatie van doelstellingen van het integraal waterbeleid inzake pesticiden
fiche 7B_E_0025 Het instrument geïntegreerde gewasbescherming (IPM) verder aanpassen om de doelstellingen waterkwaliteit te behalen
fiche 7B_E_0026 Sensibiliseren op een correct gebruik van pesticiden in de land- en tuinbouw
fiche 7B_E_0027 Wetgevende initiatieven ontplooien om puntvervuilingen door het gebruik van pesticiden te voorkomen
fiche 7B_E_0028 Sensibilisering rond het verbod op gebruik van pesticiden in VEN-gebied en specifiek aangeduide zones
fiche 7B_F_0002 Sensibilisatie rond en promotie van pesticidenvrij beheer bij terreinbeheerders
fiche 7B_G_0002 Sensibilisatie rond en promotie van pesticidenvrij beheer bij burgers
fiche 7B_I_0118 Uitbouw van de saneringsinfrastuctuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 2
fiche 7B_I_0119 Uitbouw van de saneringsinfrastuctuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 3
fiche 7B_I_0120 Uitbouw van de saneringsinfrastuctuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 4
fiche 7B_I_0121 Uitbouw van de saneringsinfrastuctuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 5
fiche 7B_I_0122 Uitbouw van de saneringsinfrastuctuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 6
fiche 7B_J_0052 De performantie van de verschillende onderdelen van de saneringsinfrastructuur waarborgen door een onderbouwd en risico-gebaseerd asset management
fiche 7B_J_0053 Actualiseren van de Code van goede praktijk in functie van klimaatadaptatie
fiche 7B_J_0054 Opmaak van een toolbox voor afweging van opportuniteiten van investeringen inzake saneringsinfrastructuur
fiche 7B_J_0055 Optimalisatie van de saneringsinfrastructuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 2
fiche 7B_J_0056 Optimalisatie van de saneringsinfrastuctuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 3
fiche 7B_J_0057 Optimalisatie van de saneringsinfrastructuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 4
fiche 7B_J_0058 Optimalisatie van de saneringsinfrastructuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 5
fiche 7B_J_0059 Optimalisatie van de saneringsinfrastructuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 6
fiche 7B_K_0025 Onderzoek ter onderbouwing van het mestbeleid met oog op de verbetering van de waterkwaliteit
fiche 7B_K_0026 Uitbreiding van het modelinstrumentarium en de kennis over het nutriëntentransport tussen grond- en oppervlaktewater en op het vlak van het beoordelen van de effectiviteit van maatregelen
fiche 7B_K_0027 Onderzoek naar het voorkomen van pesticiden in oppervlaktewater en grondwater, de relatie met landbouwactiviteiten en de biologische impact
fiche 7B_K_0028 Onderzoek en ontwikkelen van klimaatadaptieve acties met het oog op de compensatie van het negatieve effect van klimaatverandering op de waterkwaliteit (nutriënten en pesticiden)
fiche 7B_K_0029 Onderzoek om het gebruik van verboden pesticiden voorkomen
fiche 7B_L_0012 Extra inzetten op toezicht en handhaving van de aansluitingsplicht op riolering
fiche 7B_L_0013 Extra inzetten op toezicht en handhaving naleving milieuvoorwaarden van vergunde lozingen, en onvergunde lozingen
fiche 7B_L_0014 Extra inzetten op toezicht en de handhaving van lozingen van sappen van natte biomassa
fiche 7B_L_0015 Extra inzetten op toezicht en handhaving inzake correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, met aandacht voor zowel ‘compliance promotion’ als vaststelling van milieu-inbreuken en -misdrijven
fiche 7B_L_0016 Extra inzetten op toezicht en handhaving van de naleving van de bepalingen in het mestdecreet inzake bemesting en mestgebruik met aandacht voor zowel ‘compliance promotion’ als vaststelling van milieu-inbreuken en -misdrijven
fiche 7B_L_0017 Extra inzetten op toezicht en handhaving van de naleving van de diverse afstandsregels (mestdecreet, wet onbevaarbare waterlopen, DIWB) met aandacht voor zowel ‘compliance promotion' als vaststelling van milieu-inbreuken en -misdrijven
fiche 7B_M_0018 Verderzetten en versterken van de intrabelgische samenwerking via het overlegplatform water en het Gebiedsgericht Overleg Water (GOW)
fiche 8A_D_0111 Opmaken van een afwegingskader en een gebiedsdekkende visiekaart voor oeverzones
fiche 8A_D_0112 Afstemmen van de procedures in het Waterwetboek en het decreet landinrichting voor de realisatie van oeverzones
fiche 8A_D_0113 Uitwerken van gerichte sensibiliseringcampagnes over de multifunctionaliteit en de meerwaarde van oeverzones voor specifieke doelgroepen
fiche 8A_D_0114 Mogelijkheden onderzoeken en voorstellen om via het GLB post 2020 een stimulerend beleid te voorzien voor de realisatie van oeverzones
fiche 8A_E_0303 Opmaken van een uitvoeringsplan voor het wegwerken van de prioritaire vismigratieknelpunten volgens de geactualiseerde prioriteitenkaart
fiche 8A_E_0304 Migratie van de databank vismigratie
fiche 8A_E_0305 Uitwerken van een plan van aanpak voor de sanering van de prioritaire pompgemalen ikv het palingbeheerplan
fiche 8A_E_0306 Uitwerken van een visie op de herintroductie van macrofyten
fiche 8A_G_0002 Kennis verzamelen m.b.t. de (kosten)effectiviteit van verschillende hydromorfologische herstelmaatregelen via systematische monitoring
fiche 8A_J_0001 Vaststellen van het minimumdebiet of minimumpeil in de verschillende waterlooptypes in uitvoering van de e-flow
fiche 8A_J_0002 Optimaliseren van de monitoring en de beoordeling van de hydromorfologie met implementatie van alle aspecten van de e-flow
fiche 8A_J_0003 Definiëren van het goed ecologisch potentieel (GEP) en het maximaal ecologisch potentieel (MEP) inzake hydromorfologie voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen
fiche 8A_K_0001 Opvolgen en indien nodig bijsturen van herstel- en beheermaatregelen voor bever
fiche 8A_K_0002 Opvolgen en indien nodig bijsturen van de herstel- en beheermaatregelen voor otter
fiche 8A_L_0001 Delen van kennis, bepalen van de meest (kosten)efficiënte bestrijdingsmethode en uitwerken van een gezamenlijke bestrijdingsstrategie voor relevante invasieve uitheemse soorten
fiche 8B_A_0098 Prioritaire gebieden van sedimentaanvoer naar waterlopen en riolering in heel Vlaanderen identificeren tegen 2022
fiche 8B_A_0099 Tegen begin 2022 een concreet sensibiliseringsactieplan 2022 - 2027 voor het toepassen van erosiebestrijdende maatregelen in de land- en tuinbouwsector opstellen.
fiche 8B_A_0100 Erosiebestrijdingsscenario's uitwerken voor de prioritaire gebieden van sedimentaanvoer naar waterlopen en riolering tussen 2023 en 2027
fiche 8B_A_0101 Het sensibiliseringsactieplan 2022 - 2027 voor het toepassen van erosiebestrijdende maatregelen in de land- en tuinbouwsector stapsgewijs uitvoeren in de periode 2022 - 2027.
fiche 8B_A_0102 Verhogen van de toepassingsgraad van de instrumenten en maatregelen van het Erosiebesluit in de periode 2023-2027 via het faciliteren van de grondinname, het aanpassen van het Erosiebesluit en het stimuleren van de gemeenten
fiche 8B_A_0103 De inzet van de instrumentenkoffer van het Landinrichtingsdecreet aanmoedigen via een sensibiliseringstraject aan de hand van een pilootgebied
fiche 8B_A_0104 Stimulerend beleid voorzien ter voorkoming van bodemerosie via ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen.
fiche 8B_A_0105 Zorgen voor meer productieve en niet-productieve investeringen ter voorkoming van bodemerosie tussen 2022 en 2027
fiche 8B_A_0106 Jaarlijks per bekken communiceren over de realisatie van erosiebestrijdingsmaatregelen binnen een gebiedsgericht integraal project
fiche 8B_A_0107 jaarlijks via minstens één nieuwsbrief van elke provincie en/of VVP in een artikel de realisatie van erosiebestrijdingsmaatregelen ter vermindering van de sedimentaanvoer naar waterlopen en riolering aankaarten
fiche 8B_B_0048 Uitvoering van (standaard) sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 2de en 3de categorie en de publieke grachten
fiche 8B_B_0049 Tegen 2023 per (segment van een) bevaarbare waterloop de huidige baggerachterstand (zowel qua hoeveelheid als qua raming kostprijs) bepalen, alsook de verwachte jaarlijkse aangroei, inclusief een plan van aanpak om dit aan te pakken
fiche 8B_B_0050 Het plan van aanpak (2023-2028) om de baggerachterstand op de bevaarbare waterlopen weg te werken stapsgewijs uitvoeren.
fiche 8B_B_0051 Uitvoering van (standaard) sedimentruimingen op de bevaarbare waterlopen
fiche 8B_B_0052 Uitvoering van (standaard) sedimentruimingen op de maritieme toegangen en in de havendokken
fiche 8B_B_0053 Uitvoering van (standaard) sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 1e categorie
fiche 8B_C_0065 jaarlijks in elke provincie communiceren over de aanpak van de waterbodemproblematiek bij een waterloopgerelateerde herinrichtingswerk op gemeentelijk of provinciaal niveau
fiche 8B_C_0066 Jaarlijks per bekken communiceren over de aanpak van de waterbodemproblematiek binnen een gebiedsgericht integraal project
fiche 8B_D_0088 Tegen eind 2024 wordt een duidelijk kader uitgewerkt wanneer na waterbodemonderzoek dient te worden overgegaan tot sanering.
fiche 8B_D_0089 Tegen 2022 worden de potentiële hotspots in de verschillende provincies verder onderzocht met bijkomende aandacht voor emerging contaminants en prioritaire stoffen. Er wordt een prioriteringslijst voor de sanering van effectieve hotspots opgesteld
fiche 8B_D_0090 Tegen eind 2027 worden 100 km prioritair aangeduide waterbodems onderzocht.
fiche 8B_D_0091 Tegen 2027 wordt een beoordelingskader uitgewerkt voor de risicobeoordeling van waterbodems en uitgetest voor een aantal cases
fiche 8B_D_0092 Probematiek Emerging Contaminants bij waterbodems / oevers in kaart brengen
fiche 8B_D_0093 tussen 2023 en 2027 wordt voor 10 hotspots van vervuilde waterbodems een concreet saneringsplan opgesteld
fiche 8B_D_0094 Jaarlijks 1 sanering van een vervuilde waterbodems die als prioritair aangeduid werd, aanvangen.
fiche 8B_D_0095 Juridische ondersteuning bij de verschillende waterbodemonderzoeken - uitklaring saneringsplicht (doorlopend)
fiche 8B_D_0096 Stimuleren van aandacht voor waterbodemproblematiek binnen gebiedsgerichte integrale projecten en bij waterloopgerelateerde herinrichtingswerken op gemeentelijk en provinciaal niveau.
fiche 8B_E_0004 In 2023 de uitvoering van het plan van aanpak om de afzet van herbruikbare bagger- en ruimingsspecie te vergroten, evalueren en bijsturen.
fiche 8B_E_0005 Tegen 2023 een voorstel van meerjarenprogramma en meerjarenbegroting voor bagger- en ruimingswerken opmaken en aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorleggen
fiche 8B_E_0006 Tegen 2022 een meerjarenoverzicht van projecten die potentieel BRS kunnen doen afnemen opmaken en dan actueel houden via de sedimentverkenner
fiche 8B_E_0007 Circulaire economie – Vlaanderen Circulair: Green Deals: kijken hoe in bestekken kan gezorgd worden voor meer hergebruiksmogelijkheden van BRS.
fiche 8B_F_0092 Continue verbetering van de sedimenttransportmodellen voor het Schelde Estuarium
fiche 8B_F_0093 Ontwikkeling van een geïdealiseerd 3D sedimenttransportmodel voor het Schelde estuarium in de iFlow modelomgeving
fiche 8B_F_0094 Ontwikkelen van een sedimenttransportmodel voor de onbevaarbare waterlopen tegen 2022
fiche 8B_F_0095 Vertrekkende vanuit de systeemanalyse van het water-sedimentsysteem (uitgevoerd in JJJJ), verdiepen we tegen 2024 de modellen die een grotere hefboomkracht bezitten om het watersedimentsysteem te verduurzamen/ veerkrachtig te maken.
fiche 8B_F_0096 tegen begin 2022 een gezamenlijk Vlaams actieplan voor de verdere uitbouw van het sedimentmeetnet opmaken;
fiche 8B_F_0097 Tussen 2022 en 2028 het gezamenlijk Vlaams actieplan voor de verdere uitbouw van het sedimentmeetnet uitvoeren.
fiche 8B_F_0098 Opstellen van de sediment balans voor het Schelde Estuarium
fiche 8B_F_0099 De studie mbt de evaluatie van waterbodemsaneringstechnieken uit 2020 tegen 2027 updaten op basis van nieuwe verworven inzichten mbt nature based saneringstechnieken
fiche 8B_F_0100 Uitvoeren van onderzoek gericht op het evalueren van de efficiëntie en kosten-baten van erosiebestrijdingsmaatregelen
fiche 8B_F_0101 Uitvoeren van onderzoek gericht op het monitoren van erosie, sedimenttransport en erosiegerelateerde landgebruikskenmerken via innovatieve technieken (tracers, remote sensing,...)
fiche 8B_F_0102 tegen eind 2022 wordt een visie "sedimentverkenner 2030" opgemaakt;
fiche 8B_F_0103 tussen 2022 en 2030 wordt de visie "sedimentverkenner 2030" stapsgewijs gerealiseerd.
fiche 8B_F_0104 Tegen eind 2022 wordt een plan van aanpak voor de opmaak van het sedimentbeheerconcept 2028-2033 uitgewerkt;
fiche 8B_F_0105 Tegen eind 2025 wordt het sedimentbeheerconcept 2028-2033 opgemaakt.
fiche 8B_G_0001 Jaarlijks de naleving van de aangescherpte erosiemaatregelen in het kader van de randvoorwaarden gekoppeld aan de bedrijfstoeslagregeling controleren op landbouwbedrijven volgens het Europese kader.
fiche 9_A_0011 Uitbreiden en toepassen van kennis over kosten, effecten en baten van acties
fiche 9_A_0012 Via een verruimde werking van de CIW komen tot een verdergaand draagvlak / betrokkenheid én engagement / co-creatie van de stakeholders (middenveld en kennis- en onderzoeksinstellingen) bij het waterbeleid
fiche 9_A_0013 Ontwikkeling en toepassing van tools en modellen voor de onderbouwing en evaluatie van doelstellingen en maatregelen
fiche 9_A_0014 Evaluatie en herziening van de macrofytenindex en van de GEPs voor macrofyten
fiche 9_A_0015 Evaluatie en herziening van de visindex en van de GEPs voor vis
fiche 9_A_0016 Evaluatie en herziening van de methode voor de bepaling van GEPs voor macro-invertebraten
fiche 9_A_0017 Tussentijdse evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen
fiche 9_B_0041 Generieke, gebiedsgerichte en projectmatige inzet van instrumentenkoffer uit landinrichting, ruilverkaveling en natuurinrichting voor de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid, incl. ontwikkeling van een visie voor het beheer
fiche 9_C_0055 Versterken van de gebiedsgerichte (project)werking zodat een maximale uitvoering van het actieprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen op het terrein kan gerealiseerd worden
fiche 9_C_0056 In lopende en nieuw op te starten gebiedsgerichte processen en projecten worden instrumenten van verschillende partners in samenhang ingezet
IJzerbekken 2022-2027
FichesActienummerActietitel
fiche 6_F_0345 Bouwen van een gecontroleerd overstromingsGebied op de Kemmelbeek ter hoogte van Vlamertinge
fiche 6_F_0346 Realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerijbeek in Ichtegem
fiche 6_F_0347 Realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Kwakkelbeek in Lichtervelde
fiche 6_F_0348 Realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Koebeek in Torhout
fiche 6_F_0363 Verhogen van de bergingscapaciteit en ecologische oeverinrichting voor de Moerdijkvaart in Gistel
fiche 6_G_0022 Toetsing van de zeewering - actualisatie masterplan kustveiligheid
fiche 6_G_0023 Toetsing, sluizen, stuwen en uitwateringsconstructies in kusthavens.
fiche 6_G_0024 Suppletie uitvoeren in Oostende.
fiche 6_G_0025 Suppletie uitvoeren in Mariakerke-Raversijde.
fiche 6_G_0026 Stormvloedkering in Nieuwpoort.
fiche 6_G_0027 Bouwen van een zeedijk in Middelkerke.
fiche 6_G_0028 Renovatie van de zeedijk in Mariakerke - Raversijde.
fiche 6_G_0029 Overstromingmaatregelen voor het Montgomerydok in Oostende.
fiche 6_G_0030 Overstromingsmaatregelen voor de zone station - Demeysluis en tunnel in Oostende.
fiche 6_G_0031 Veiligheidsmaatregelen voor de uitwatering van het Camerlinckgeleed in Oostende.
fiche 6_H_0041 Ecologische inrichting en bedijking van de Handzamevaart afwaarts het centrum van Kortemark.
fiche 6_I_0106 Optimaliseren van het waterbeheer rond Ieper door herinrichting van de oostelijke stadsgrachten (Kasteelgracht, Wieltjesgracht) in functie van waterafvoer.
fiche 6_I_0107 Herbouwen sifons Kanaal Plassendale-Nieuwpoort
fiche 6_I_0108 Vernieuwen pompgemaal Stenensluisvaart te Woumen in functie van visvriendelijkheid
fiche 6_I_0109 Inspectie en revisie van pompen van het Veurne-Ambachtgemaal te Nieuwpoort
fiche 7B_D_0084 Sensibiliseren en begeleiden rond optimale bemesting aan de Zwartegatbeek, Steenmolenbeek, Velkelokerbeek, Zanddambeek en zijloopje van de Steenbeek.
fiche 7B_D_0090 Sensibiliseren en begeleiden rond optimale bemesting aan de Hollebeek, Spanebeek en Heidebeek.
fiche 7B_D_0091 Sensibiliseren en begeleiden over bemesting aan de Driegoedenbeek, Wanebeek, Paddenbeek en Ganzenbeek.
fiche 7B_D_0093 Sensibiliseren en begeleiding mbt bemesting Kleine Kemmelbeek en Bollaertbeek
fiche 7B_E_0029 Sensibiliseren en begeleiden rond pesticiden aan de Steenbeek en Ronebeek.
fiche 7B_E_0030 Sensibiliseren en begeleiden rond pesticiden aan de Poperingevaart en Vleterbeek.
fiche 7B_E_0031 Sensibiliseren en begeleiden over pesticiden aan de Grote Kemmelbeek tussen Vlamertinge en Reningelst.
fiche 7B_E_0032 Sensibiliseren en begeleiding mbt pesticiden Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek
fiche 7B_J_0065 Verminderen overstortwerking op de Kerkebeek in functie van het beschermd gebied natuurreservaat de Blankaart
fiche 7B_K_0030 Gebiedsgerichte analyse naar oorzaken van hoge geleidbaarheidswaarden, lage zuurstofwaarden en hoge sulfaatwaarden in het afstroomgebied van de Moerdijkvaart
fiche 7B_K_0031 Gebiedsgerichte analyse naar oorzaken voor slechte score voor macrofyten in het afstroomgebied van de Moerdijkvaart
fiche 7B_K_0032 Gebiedsgerichte analyse naar oorzaken voor hoge fosforwaarden in het afstroomgebied van het Langeleed
fiche 7B_K_0033 Gebiedsgerichte analyse naar oorzaken voor matige score voor vissen in het afstroomgebied van het Langeleed
fiche 7B_K_0034 Bouwen van een defosfatering op de inname naar het spaarbekken van WPC De Blankaart
fiche 7B_K_0035 Vastleggen van historische fosforverontreiniging in de sedimentlaag van de Zillebekevijver (pilootprject),
fiche 7B_L_0018 Gecoördineerde handhaving van calamiteiten veroorzaakt door meststoffen aan de Hollebeek, Spanebeek en Heidebeek.
fiche 7B_L_0020 Gecoördineerde handhaving van calamiteiten veroorzaakt door meststoffen Driegoedenbeek, Wanebeek, Paddenbeek en Ganzenbeek.
fiche 7B_L_0023 Gecoördineerde handhaving van calamiteiten veroorzaakt door meststoffen aan de Zwartegatbeek, Steenmolenbeek, Velkelokerbeek, Zanddambeek en zijloopje Steenbeek.
fiche 7B_M_0021 Aansturen op extra nutriëntverwijdering voor de WZI Boeschepe/Godewaersvelde op de Vleterbeek in FR
fiche 8A_D_0129 Ecologische inrichting Van Dammesbeek (incl. vismigratie)
fiche 8A_D_0130 Ecologische inrichting Ronebeek (incl. vismigratie)
fiche 8A_D_0131 Ecologische inrichting Zwartegatbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche 8A_D_0132 Ecologische inrichting 's Graveneikbeek (incl. vismigratie)
fiche 8A_D_0133 Ecologische inrichting Velkelokerbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche 8A_D_0134 Ecologische inrichting Steenmolenbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche 8A_D_0135 Ecologische inrichting Zanddambeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche 8A_D_0136 Optimaliseren van vismigratie en opgroei mogelijkheden voor vissen in de Vleterbeek tussen de Havermuis en de Abelestationsstraat in Poperinge
fiche 8A_D_0137 Ecologische inrichting van de Vleterbeek tussen Zuidlaan en Boescheepseweg in Poperinge (incl. vismigratie)
fiche 8A_D_0138 Ecologische inrichting Winterbeek (incl. vismigratie)
fiche 8A_D_0139 Ecologische inrichting Lenebeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche 8A_D_0140 Ecologische inrichting Bernardsbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche 8A_D_0141 Ecologische inrichting Nattebeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche 8A_D_0142 Ecologische inrichting Hoeslandbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche 8A_D_0143 Ecologische inrichting Franse Beek (incl. vismigratie)
fiche 8A_D_0144 Ecologische inrichting Hellegatbeek (incl. vismigratie)
fiche 8A_D_0145 Ecologische inrichting Sulferbergbeek (incl. vismigratie)
fiche 8A_D_0146 Ecologische inrichting Scherpenbergbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche 8A_D_0147 Ecologische inrichting Klijtebeek (incl. vismigratie)
fiche 8A_D_0148 Ecologische inrichting Vuile Beek (incl. vismigratie)
fiche 8A_D_0149 Ecologische inrichting Grote Kemmelbeek tussen Vlamertinge en Westouter (incl. vismigratie)
fiche 8A_D_0150 Ecologische inrichting Ganzenbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche 8A_D_0151 Ecologische inrichting Paddenbeek (incl. vismigratie)(incl. open leggen ingebuisde delen)
fiche 8A_D_0152 Ecologische inrichting Kleine Kemmelbeek (incl. vismigratie)
fiche 8A_D_0153 Ecologische inrichting van de Ieperlee in Ieper, herstel van oeverafkalvingen langs de Ieperlee in Noorschote en oplossen van het vismigratieknelpunt veroorzaakt door de stuw in Noordschote.
fiche 8A_D_0154 In open bedding leggen van het Provinciegeleed in Stene en van het Provinciegeleed ter hoogte van de wijk "Nieuwe Stad" in Oostende.
fiche 8A_D_0155 Ecologische oeverinrichting van het Kamerlingsgeleed.
fiche 8A_D_0156 Ecologische oeverinrichting van de Koolhofvaart in Ramskapelle.
fiche 8A_D_0157 Ecologische inrichting van het Langeleed.
fiche 8A_E_0392 Oplossen van vismigratieknelpunten op het Langeleed.
fiche 8A_E_0419 Wegwerken vismigratieknelpunten: sluizen en schuiven op de Bergenvaart, aan de Ganzenpoot en op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
fiche 8B_A_0152 Maatregelen tegen erosie uitvoeren voor de Bollaertbeek
fiche 8B_A_0155 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Dikkebusbeek
fiche 8B_A_0156 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Stenensluisvaart
fiche 8B_A_0170 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Kemmelbeek
fiche 8B_A_0171 Maatregelen tegen erosie uitvoeren voor de Vleterbeek (ook in FR) en Robaartbeek
Bekken Brugse Polders 2022-2027
FichesActienummerActietitel
fiche 4B_B_0343 Restaureren en beheer van de Blauwe Sluis en omgeving kreek in Lapscheure.
fiche 4B_D_0256 Ruimen van sediment van de Kraenepoel in Aalter.
fiche 4B_D_0259 Saneren van het overstort Kraenepoel in Aalter.
fiche 4B_I_0027 Plaatsen van een stuw t.h.v. de Oude Gentweg ten behoeve van het opstuwen van de Ringgracht voor het versterken van de invloed van kwelwater in de Kraenepoel van Aalter.
fiche 4B_I_0028 Extra buffering creëren op de Paulusvaart
fiche 5B_A_0021 Herstellen en moderniseren van het captatiepunt op de Brugse Ringvaart t.h.v. Dampoort.
fiche 5B_A_0022 Uitvoeren van het project "Stadsvaart Brugge": vernieuwen van de Dampoortsluis
fiche 5B_B_0034 Verhogen van buffering, infiltratie en het ophouden van water binnen de Slependammepolder d.m.v. een aantal automatische kleppen en drempels in te bouwen op de waterlopen.
fiche 5B_B_0035 Plaatsen van een visvriendelijk stuw afwaarts op de Donkse Beek.
fiche 5B_B_0036 Vertraagde afvoer realiseren van de Donksebeek, stroomopwaarts thv N9 in Maldegem
fiche 5B_C_0037 Aanleggen van een buffer voor waterberging/irrigatiebekken op de Moubeek.
fiche 5B_E_0069 Uitwerken van een voorstel van aanpassing van het meetnet in de Oudlandpolder om de waterkwantiteit en -kwaliteit beter te kunnen opvolgen in functie van kreekruginfiltratie, verzilting en peilbeheer.
fiche 5B_E_0070 Opmaken van een gebiedsspecifiek waterbalansmodel voor de Oudlandpolder ifv droogterisicobestrijding
fiche 6_F_0350 Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied thv wijk "Rik" op de Grote Beek/Ringbeek.
fiche 6_F_0352 Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Ringbeek ter beveiliging van wijk Ter Vloed in Wingene.
fiche 6_F_0353 Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Blauwhuisbeek.
fiche 6_F_0354 Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Kloosterbeek.
fiche 6_F_0376 Aanleggen van een offline bufferbekken op de Rivierbeek
fiche 6_G_0032 Toetsen van de zeewering en actualiseren van het Masterplan Kustveiligheid.
fiche 6_G_0033 Toetsen van faalgedrag van sluizen, stuwen en uitwateringsconstructies bij stormvloeden in de kusthavens.
fiche 6_G_0034 Het uitvoeren van onderhoudssuppletie om het veiligheidsniveau terug op peil te brengen thv de kustlijn De Haan - Wenduine.
fiche 6_G_0035 Het uitvoeren van onderhoudssuppletie om het veiligheidsniveau terug op peil te brengen thv de kustlijn Bredene - De Haan.
fiche 6_G_0036 Bouwen van een strandhoofdenveld als onderhoudsbeperkende maatregel thv de kustlijn De Haan - Wenduine.
fiche 6_G_0037 Bouwen van een westelijke strekdam om de verzanding van de havengeul van Blankenberge te voorkomen en het gesuppleerde strand vast te houden.
fiche 6_G_0038 Nemen van stormwerende maatregelen op de zeedijk aan de oostzijde van de havengeul van Blankenberge.
fiche 6_G_0039 Opwaarderen van de kerende installatie van de Demeysluis in Oostende om het veiligheidsniveau op peil te brengen.
fiche 6_G_0040 Plaatsen van mobiele keringen in de openingen van de reeds gebouwde stormmuren rond de haven van Oostende (Slijkensesteenweg en Vismijnlaan).
fiche 6_G_0041 Bouwen van een nieuwe kerende installatie in de achterhaven van Oostende om overstromingen via de Spuikom, Noordede en het Kanaal Brugge-Oostende te voorkomen.
fiche 6_G_0042 Opwaarderen van de kerende installatie van de Visserijsluis in Oostende om het veiligheidsniveau op peil te brengen.
fiche 6_G_0044 Bouwen van een stormmuur vanaf de Wandelaarkaai tot aan de Visserijsluis in Oostende.
fiche 6_G_0045 Bouwen van een mobiele kerende installatie in de haven van Zeebrugge thv de spoorwegtunnels onder de kustbaan (N34).
fiche 6_G_0046 Bouwen van stormmuren in de haven van Zeebrugge (1ste fase - zone Visartsluis - Kielbankstraat).
fiche 6_G_0047 Bouwen van stormmuren in de haven van Zeebrugge (2de fase - zone Oude Vissershaven).
fiche 6_G_0048 Opwaarderen van de kerende installatie thv de Vandammesluis in Zeebrugge om het veiligheidsniveau op peil te brengen.
fiche 6_G_0049 Opwaarderen van de kerende installatie thv de uitwateringsconstructie Leopoldkanaal-Schipdonkkanaal in Zeebrugge om het veiligheidsniveau op peil te brengen.
fiche 6_H_0042 Aanleggen van een bedijking op de rechteroever van de Noordede ter bescherming van de Nukkerwijk in Bredene
fiche 6_H_0046 Aanleggen van beschermingsdijken langs de Rivierbeek met maximaal behoud van de bergingscapaciteit van het valleigebied.
fiche 6_I_0104 Bouwen van een noodgemaal op de Lisseweegse Vaart.
fiche 6_I_0110 Optimaliseren van de waterbeheersing in de Zwinpolders door het vervangen van 3 buizen van de duiker Nieuwe Watergang door een koker.
fiche 6_I_0111 Het omleggen en herwaarderen van de Begijnewatergang.
fiche 6_I_0112 Renovatie van het Sas-Slijkens op het Kanaal Gent-Oostende
fiche 6_I_0113 Renoveren van het uitwateringskunstwerk op de monding van de Blankenbergse Vaart.
fiche 6_I_0120 Plaatsen van terugslagkleppen aan het Maertenssas op de Noordede.
fiche 6_I_0121 Automatiseren van de uitwateringsconstructie op de Isabellavaart.
fiche 7B_D_0097 Aanleggen van een helofytenfilter thv de samenvloeiing van de Hertsbergebeek en de Ringbeek.
fiche 7B_K_0036 Uitvoeren van een gebiedsgerichte analyse naar oorzaken voor slechte score voor macrofyten in het afstroomgebied van de Noordede-Blankenbergse Vaart
fiche 7B_K_0037 Uitvoeren van een gebiedsgerichte analyse naar oorzaken voor slechte score voor vissen in de Eekloose watergang
fiche 8A_D_0158 Het ecologische inrichten van de Velddambeek (incl. saneren vismigratieknelpunten) en het realiseren van een indijking ter hoogte van vrijgeweidstraat in Oostkamp.
fiche 8A_D_0159 Herinrichten op natuurvriendelijke manier van de oevers van de Lisseweegse Vaart thv Zwankendamme.
fiche 8A_D_0160 Op natuurvriendelijke wijze herinrichten van de oevers van het Bromzwin.
fiche 8A_D_0161 Nemen van maatregelen van ecologisch herstel op de Rivierbeek: aanleg natuurvriendelijke oevers hermeandering
fiche 8A_D_0162 Verbreden van de Zijdelingse Vaart met natuurtechische aanleg van de oevers tussen de Westkapelse Steenweg en de Ronselaerestraat te Brugge (Dudzele).
fiche 8A_D_0163 Herstellen van de Poulagiebeek in open traject ter hoogte van Oedelem.
fiche 8A_D_0164 Op natuurvriendelijke wijze herstellen van de oevers van de Zwinnevaart.
fiche 8A_D_0165 Op natuurvriendelijk wijze herstellen van de oevers van de Noordede.
fiche 8A_D_0166 Uitvoeren van het project "Stadsvaart Brugge": vernieuwen van de Steenbrugge Brug met een luik natte natuur
fiche 8A_E_0394 Oplossen vismigratieknelpunten en plaatsen/vervangen van stuwen met visvriendelijke vormen van opstuwing op de bovenlopen van de Rivierbeek en Hertsbergebeek: Poversbeek, Ringbeek, Jobeek, Versanebeek
fiche 8A_E_0395 Terug openleggen van ingebuisde trajecten in het stroomafwaarts gedeelte van de Kerkebeek ter hoogte van Brugge (Howest en Ter Dreve)
fiche 8A_E_0396 Uitvoeren van ecologisch herstel (incl vismigratie) van de Kerkebeek in Zedelgem.
fiche 8A_E_0397 Verhogen van de bufferingscapaciteit binnen de Zwinpolders door een bredere doorstroming van de polderwaterlopen in Knokke-Heist: verbreding van de Isabellavaart thv 2de Golf en herprofilering van de Nieuwe Watergang t.h.v het Hazegrasfort
fiche 8A_E_0398 Oplossen van de vismigratieknelpunten op de kanalen
fiche 8B_C_0080 Ruimen van de Oude Kerkebeek en aanleg van een sedimentvang.
fiche 8B_C_0081 Aanleggen van een sedimentvang van de Rivierbeek opwaarts Hogestraat in Oostkamp.
Bekken Gentse Kanalen 2022-2027
FichesActienummerActietitel
fiche 4B_A_0022 Actueel houden en implementeren van de brondossiers ter ondersteuning van het gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid voor kwetsbare oppervlaktewaterwinningen voor de drinkwaterproductie gelegen in het bekken van de Gentse kanalen.
fiche 4B_B_0291 Uitwerken van een geïntegreerd peilbeheer voor stroomgebied Zuidlede-Moervaart i.f.v. veiligheid, landbouw en natuur
fiche 4B_B_0292 Uitbouwen van een meetnet voor monitoring grond- en oppervlaktewater vernatting Moervaartvallei
fiche 4B_B_0293 Herstel hydrologie ter hoogte van Heirnisse-Fondatie, Etbos en Puyenbroeck
fiche 4B_B_0294 Ecologisch en hydrologisch herstel van de Rode Geul
fiche 4B_C_0019 Bouwen van een defosfatering op de inname naar de spaarbekkens van WPC Kluizen
fiche 4B_D_0233 Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en om verdroging tegen te gaan in het afstroomgebied van de Poekebeek, Oude Kale en Meirebeek, Lieve en Brakeleiken en de Avrijevaart en Burggravenstroom
fiche 4B_D_0234 Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en om verdroging tegen te gaan in het afstroomgebied van de Zwartesluisbeek
fiche 4B_D_0235 Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en om verdroging tegen te gaan in het afstroomgebied van de Zuidlede
fiche 4B_D_0236 Uitvoeren van inrichtingsmaatregelen vanuit de ecohydrologische studie voor zone Etbos en Fondatie
fiche 4B_E_0358 Vismigratie vanuit zee mogelijk maken naar Leie en Bovenschelde, ter hoogte van de Getijdesluis te Merelbeke
fiche 6_F_0328 Aanleg retentiebekken te Kluizen
fiche 6_F_0329 Realiseren van bovenstroomse buffering op de Westlede
fiche 6_I_0089 Vervangen van het pompgemaal Lieve (naar Brakeleiken) door stuw + visdoorgang
fiche 6_I_0090 Aanleg nieuwe afwateringsweg (nieuwe Westlede) richting Sifferdok
fiche 6_I_0091 Moderniseren en aanpassen pompgemalen Moervaart en Zuidlede
fiche 6_I_0092 Optimalisatie afwatering ter hoogte van het gemaal Vrijestraat, Assenede-Sas van Gent
fiche 6_I_0122 Avrijevaart vervanging van gemaal aan uitstroom naar kanaal (bouwkunde en elektromechanica)
fiche 7B_D_0083 Oeverzoneproject op de Lieve-Brakeleiken
fiche 7B_M_0019 Onderzoek naar de zoutwaterproblematiek in het kanaal Gent-Terneuzen
fiche 8A_D_0117 Structuurherstel van de Burggravenstroom
fiche 8A_D_0118 Realisatie Landinrichtingsproject Moervaartvallei fase 1: uitbouw Zuidlede tot groenblauwe as
fiche 8A_D_0119 Realisatie Landinrichtingsproject Moervaartvallei fase 1: inrichting Kalvekant Zuid
fiche 8A_D_0120 Uitvoeren acties uit soortenbeschermingsplan voor de otter ter hoogte van de Moervaart
fiche 8A_D_0121 Oeverzoneproject op de Poekebeek
fiche 8A_D_0122 Analyse hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van structuurherstelmaatregelen op waterlopen 2e en 3e cat in het afstroomgebied van de Oude Kale
fiche 8A_D_0123 Structuurherstelmaatregelen op waterlopen 2e en 3e cat in het afstroomgebied van de Meirebeek
fiche 8A_D_0124 Structuurherstelmaatregelen op waterlopen 2e en 3e cat in het afstroomgebied van de Lieve Brakeleiken
fiche 8A_D_0125 Structuurherstelmaatregelen op waterlopen 2e en 3e cat in het afstroomgebied van de Avrijvaart-Burgravenstroom
fiche 8A_D_0126 Analyse hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van structuurherstelmaatregelen op waterlopen 2e en 3e cat in het afstroomgebied van de Zuidlede
fiche 8A_E_0347 Oplossen vismigratieknelpunt stuw Isabellarigool
fiche 8A_E_0349 Hermeandering Poekebeek 1e categorie
fiche 8A_E_0350 Hermeandering Oude Kale stroomafwaarts spoorweg te Landegem
fiche 8A_E_0351 Structuurherstel bovenloop & benedenloop van de Oude Kale
fiche 8A_E_0352 Verhogen laterale connectiviteit Oude Kale naar omliggende waterlopen en waterplassen
fiche 8A_J_0007 Herstel hydrologie ter hoogte van het Leen/Bellebargie/Lembeekse Bossen
fiche 8B_D_0100 Sanering Vlietbeek
fiche 8B_D_0105 Verwijderen van historische fosfaat verontreiniging in het spaarbekken 1 van WPC Kluizen
Benedenscheldebekken 2022-2027
FichesActienummerActietitel
fiche 3_B_0009 Opmaak duurzaam waterkwantiteitsbeheer voor de Antwerpse Haven in samenwerking met de stakeholders
fiche 4B_B_0287 Ruimen en herinrichten van waterlopen in de Damvallei in Destelbergen/Laarne in functie van behoud/herstel van laagveenecosysteem Damvallei behorend tot beschermd gebied Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent.
fiche 4B_B_0345 Remediëren van verdroging in het afstroomgebied van de Vliet-Grote Molenbeek
fiche 4B_I_0029 Noordzuidverbinding gemaal Stenengoot Verrebroek vervanging van de pompen
fiche 4B_I_0030 Karperreed Gemaal Keetberg Melsele vervanging van de pompen
fiche 4B_I_0031 Selecteren van specifieke beektrajecten voor het inbrengen van dood hout in de waterloop als proefproject
fiche 4B_I_0032 Maatregelen in functie van behoud, uitbreiding en verbinding bestaande populaties rivierdonderpad in stroomgebied Verlegde Schijns
fiche 4B_I_0033 Beheer van de Antitankgracht gericht op de ontwikkeling van een typische waterplantenvegetatie, onderwaterfauna en otter
fiche 5B_A_0025 Klimaatadaptief peilbeheer in de Kalkense Meersen
fiche 5B_B_0033 Remediëren van verdroging en extra ruimte voor water rond kasteeldomein d'Ursel in Bornem-Hingene
fiche 5B_B_0037 Remediëren van verdroging en extra ruimte voor water rond domein Schemelbert langsheen de Kleine Molenbeek
fiche 5B_B_0038 Onderzoek naar de uitwateringsinstallatie van het moerasgebied "Wipheide" aan de Vliet te Sint-Amands
fiche 5B_C_0028 Remediëren van verdroging en extra ruimte voor water rond kasteeldomein De Melis in Puurs-Sint-Amands
fiche 5B_C_0029 Remediëren van verdroging en extra ruimte voor water rond het waterwinningsgebied de Koevoet in Londerzeel-Malderen.
fiche 5B_C_0030 Afstemmen tussen de watertapping van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en de Antitankgracht in droge periodes
fiche 5B_G_0009 Analyse van de bestaande afspraken omtrent watertoevoer en - afvoer tussen Havenbedrijf en andere waterbeheerders .
fiche 6_A_0023 Herbestemmen van het signaalgebied Benedenvliet via GRUP vallei Benedenvliet/Grote Struisbeek
fiche 6_C_0019 Onderzoek naar de haalbaarheid van bescherming van de woningen in het stroomgebied van de Grote Molenbeek-Vliet
fiche 6_E_0066 Afkoppelen hemelwater in bedrijvenzone Terbekehof (Antwerpen)
fiche 6_F_0311 Aanleggen van GOG's Kleine Molenbeek in Meise en Londerzeel (zone Leefdaal, zone 4-Eiken en beschermingsdijk zone Brusselsestraat)
fiche 6_F_0312 Bekijken van de mogelijkheid om een wachtbekken aan te leggen langs de linkeroever van de Grote Molenbeek in Steenhuffel en Diepensteyn
fiche 6_F_0313 Herinrichting van het Schoon Schijn/Kaartse Beek opwaarts de Jagersdreef in Brasschaat en Kapellen
fiche 6_F_0314 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Benedenvliet - Grote Struisbeek aan de Rijkerooistraat in Kontich
fiche 6_F_0315 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Wullebeek in Aartselaar (Reukens)
fiche 6_F_0316 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Bosbeek in Rumst
fiche 6_F_0317 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Trappistenbeek in Zoersel
fiche 6_F_0318 Inrichten van het signaalgebied ter hoogte van de Kleine Doornstraat te Antwerpen (Wilrijk) als overstromingsgebied
fiche 6_F_0319 Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op een zijloop van Bavegemse Beek (nr. OS419) t.h.v. Volkershouw in Wetteren-Westrem.
fiche 6_F_0320 Opmaak ontwerp voor aanleg overstromingsgebied opwaarts Groeningenlei in Kontich
fiche 6_F_0321 Aanleg van een overstromingsgebied op de Kleine Struisbeek opwaarts van de Doornstraat (signaalgebied Drie Eiken - UA)
fiche 6_F_0338 Aanleg van een bijkomend gecontroleerd overstromingsgebied op de Molenbeek-Grote Beek in Herzele
fiche 6_F_0339 Uitvoering maatregelen (bufferbekken, bypass, herinrichting waterlopen, …) ter voorkoming van wateroverlast in Beveren en Sint-Gillis-Waas op de Loeverbeek (O8023), de Vrasenebeek (O8010), de Molenbeek (OS051) en de Watergang der Hoge Landen (O8032)
fiche 6_F_0340 Structuurherstel op de Burchtse Scheibeek in Zwijndrecht
fiche 6_F_0341 Onderzoek naar het realiseren van bijkomende buffering in het natuurgebied Tekbroek voor de Vliet-Grote Molenbeek
fiche 6_F_0342 Openleggen van de Schijnkoker in Ekeren
fiche 6_G_0017 Uitvoeren Sigmaplan in het Benedenscheldebekken langs de Schelde, de Rupel en de Durme
fiche 6_H_0039 Aanleg van een beschermdijk ter vrijwaring van Sneppelaar
fiche 6_H_0040 Aanpak overstromingsproblematiek Knotsbosloop in Schilde en Brecht door verleggen waterloop
fiche 6_H_0045 Aanleg van een nieuw tracé voor de Hoeikensloop, vanaf de Boomsesteensweg te Willebroek tot aan de A12
fiche 6_I_0083 Aanleg van een bypass op de Steenvlietbeek voor het oplossen van wateroverlast ter hoogte van de terreinen van de school Sint-Gregorius (Brusselsesteenweg) in Melle
fiche 6_I_0084 Aanleggen van een gravitaire uitwatering van de Vliet in de Schelde
fiche 6_I_0085 Aanpassen van overwelving van de Donkse Beek ter hoogte van de Prinshoeveweg in Antwerpen
fiche 6_I_0086 Verwijderen van overwelving i.f.v. water bergen op de Rollebeek aan de Nijverheidsstraat in Wommelgem
fiche 6_I_0087 Verwijderen van opstuwende elementen in functie van afvoercapaciteit op de benedenloop van de Boom-Nielse Scheibeek
fiche 6_I_0088 Aanpak wateroverlast Molenbeek in Rumst door aanleg van een bypass
fiche 6_I_0098 Creëren van groenblauw lint door eenzijdige verbreding incl. een onderhoudsstrook) van de Lede tussen Lichtelare (Lochristi) en Oudenbos (Lokeren)
fiche 6_I_0099 Uitvoeren van saneringswerken aan waterlopen Gauwstraatbeek (OS012) en de Kleine Pismolenbeek (OS013) in Kruibeke ter voorkoming van wateroverlast.
fiche 6_I_0100 Herinrichting van de waterloop de Vliet in Kruibeke voor het verminderen van wateroverlast van o.a. de Ganzemeersstraat
fiche 6_I_0101 Bouw van een pompgemaal op de Vuntebeek ter hoogte van de monding in de Schelde
fiche 6_I_0102 Optimalisatie pompgemaal op de Benedenvliet in Schelle
fiche 6_I_0114 Vliet - Grote Molenbeek gemaal Puurs herstel van de pompcapaciteit
fiche 6_I_0115 Zielbeek gemaal Puurs herstel van de pompcapaciteit
fiche 6_I_0116 Kalkenvaart gemaal Wichelen update van de gemaalsturing
fiche 6_I_0117 Kalkenvaart gemaal Wichelen vervanging van het gemaal
fiche 6_J_0015 Verbetering afwatering Rotbeek in Zwijndrecht
fiche 6_L_0007 Bijstand verlenen aan de bevolking voor, tijdens en na overstromingen in het stroomgebied van de Vliet-Grote Molenbeek
fiche 7B_B_0021 Monitoren van de waterkwaliteit en uitwerken van actieprogramma voor de Molenbeek-Kottembeek en bovenlopen
fiche 7B_H_0021 Aanpak van relevante primaire bronnen van verontreiniging in het Antwerps havengebied, incl. TBT in de waterbodem en plastiek pellets/zwerfafval
fiche 7B_J_0067 Opmaak hydronautstudie voor zuiveringsgebied Laarne
fiche 8A_D_0128 Opstellen en uitvoeren van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap 'De Barbierbeek verbindt' in Sint-Niklaas, Temse, Beveren en Kruibeke
fiche 8A_E_0328 Wegwerken van drie vismigratieknelpunten voor de Wezelse Beek (Park Wijnegem, sifon onder Albertkanaal, stuw opwaarts Albertkanaal)
fiche 8A_E_0329 Herinrichting van de Diepenbeek in Borsbeek
fiche 8A_E_0330 Openleggen van de overwelving van de Kaartse Beek afwaarts de Jagersdreef in Brasschaat en Kapellen
fiche 8A_E_0331 Beekherstel van de Zwanebeek langs de gronden van Pidpa in Schilde
fiche 8A_E_0363 Studie en uitvoeren van werken rond bijkomende berging voor de stroomopwaarts gesitueerde waterlopen binnen het afstroomgebied van de Kalkenvaart
fiche 8A_E_0364 Oplossen van het vismigratieknelpunt op de Vliet-Grote Molenbeek aan de stuw net opwaarts het wachtbekken
fiche 8A_E_0365 Oplossen overige vismigratieknelpunten op de Vliet-Grote Molenbeek (Herbodinnemolen, Diepesteinmolen)
fiche 8A_E_0366 Structuurherstel en waterloopverruwing op de Vliet-Grote Molenbeek
fiche 8A_E_0367 Structuurherstel en waterloopverruwing van het Groot Schijn
fiche 8A_E_0368 Structuurherstel van het afwaartse traject van de Benedenvliet in Schelle
fiche 8A_E_0369 Wegwerken vismigratieknelpunt Benedenvliet
fiche 8A_E_0370 Vispasseerbaarheid mogelijk maken tussen Schelde en Tophatgracht
fiche 8A_E_0412 Afkoppeling van de Varenloop in Aartselaar
fiche 8A_E_0413 Openleggen en verleggen Hoeikensloop in Willlebroek
fiche 8A_G_0003 Opportuniteiten voor structuurverbeterende maatregelen nagaan en genomen maatregelen monitoren ter hoogte van de dokinfrastructuur.
fiche 8A_G_0004 Bouwen van een vispaaiplaats in het wachtdok voor lichters ten noorden van de Noordlandbrug
fiche 8B_A_0132 Anti-erosiemaatregelen thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten, ter hoogte van de afstroomgebieden van de Grote en de Kleine Molenbeek
fiche 8B_A_0135 Anti-erosiemaatregelen thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten, ter hoogte van de afstroomgebieden van de Molenbeek-Grote Beek, Molenbeek-Kottembeek en Molenbeek-Gondebeek
fiche 8B_C_0074 Bouw sedimentvang op waterloop 6.03. Bosbeek in Willebroek (Tisselt)
fiche 8B_C_0075 Aanleg van sedimentvang op de Hoge Landen
fiche 8B_C_0076 Aanleg van de sedimentvang 4.7 op de Grote Molenbeek, omgeving Herbodinnemolen
fiche 8B_C_0077 Aanleg van sedimentvang 4.1 op het Groot Schijn
fiche 8B_D_0103 Waterbodemsanering afwaarts traject Kalkenvaart
Leiebekken 2022-2027
FichesActienummerActietitel
fiche 5B_A_0023 Herbouwen van het sluiscomplex op de Leie in Sint-Baafs-Vijve.
fiche 5B_A_0024 Doortocht Wervik op de Leie uitvoeren.
fiche 6_C_0020 Uitbreiden van het bestaande GOG op de Krommebeek.
fiche 6_F_0356 Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de samenvloeiing van de Passendalebeek en de Heulebeek.
fiche 6_F_0357 Uitvoeren van optimalisatiewerken op de Hoge Plankenbeek.
fiche 6_F_0358 Uitbreiden en optimalisatie van het bestaande bufferbekken op de Geluwebeek.
fiche 6_F_0360 Uitbreiden en optimalisatie van het bufferbekken op de Douvebeek.
fiche 6_F_0361 Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Collievijverbeek.
fiche 6_F_0365 Uitbreiden van het bestaand gecontroleerd overstromingsgebied op de Sint-Godelievebeek.
fiche 6_F_0371 Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Babilliebeek en bovenlopen van de Babilliebeek.
fiche 6_F_0372 Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied aan het provinciaal domein De Gavers.
fiche 6_F_0373 Bijkomende buffering voorzien op de Bankbeek.
fiche 6_F_0374 Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Paddebeek.
fiche 6_F_0375 Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Reutelbeek/Geluwebeek.
fiche 6_F_0377 Realiseren van buffering op de Grote Wallebeek.
fiche 6_F_0378 Uitvoeren van waterbeheerswerken met inbegrip van het plaatsen van stuwen op de Bosbeek.
fiche 6_F_0379 Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Lampernissebeek.
fiche 6_F_0380 Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Lokkebeek.
fiche 6_F_0381 Uitvoeren van waterbeheerswerken op de Liebeek.
fiche 6_F_0382 Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Rakebosbeek.
fiche 6_F_0383 Aanleggen van een winterbed langs de Heulebeek.
fiche 6_F_0384 Aanleggen van een bufferbekken aan de Duivebeek.
fiche 6_H_0044 Aanleg van van een beschermingsdijk langs de Heulebeek in het centrum van Ledegem.
fiche 6_J_0016 Aanleggen van een nieuwe waterloop als bovenloop van de Loverbeek.
fiche 8A_D_0167 Hermeandering realiseren van de Heulebeek.
fiche 8A_D_0168 Ecologische oeverinrichting en realiseren van hermeandering van de Gaverbeek in Gaverbeekse Meersen.
fiche 8A_D_0169 Openleggen van de Gaverbeek ter hoogte van de Collegewijk in Harelbeke.
fiche 8A_D_0170 Realiseren van ecologische oeverinrichting en hermeandering op de Gaverbeek ter hoogte van De Gavers.
fiche 8A_D_0171 Realiseren van recreatieve verbinding in het Heulebeekdomein van Kuurne.
fiche 8A_D_0172 Inrichten van het "Vlaspark" waar de Heulebeek in de Leie uitmondt in Kuurne.
fiche 8A_D_0173 Inrichten van de Heulebeekvallei tussen Watermolenwal en Warande te Kortrijk als blauw-groene as.
fiche 8A_D_0175 Uitwerken van een demoproject mbt aanleg van oeverstroken en beekdalgraslanden langs de Gaverbeek en de Kasselrijbeek.
fiche 8A_D_0176 Realiseren van ecologische oeverinrichting van de Keibeek en Pluimbeek.
fiche 8A_D_0177 Doortocht Menen op de Leie uitvoeren (o.m. verbreden van de vaarweg; rivierherstel Leie).
fiche 8A_D_0178 Uitvoeren van kalibratiewerken pand 140 op de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve.
fiche 8A_D_0179 Uitvoeren van kalibratiewerken pand 150 op de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke.
fiche 8A_D_0180 Uitvoeren van kalibratiewerken pand 160 op de Leie tussen Harelbeke en Menen.
fiche 8A_D_0181 Uitvoeren van kalibratiewerken pand 170 op de Grensleie.
fiche 8A_D_0182 Uitvoeren van kalibratiewerken op het Afleidingskanaal van de Leie vanaf Deinze.
fiche 8A_E_0399 Openleggen van de koker op de Heulebeek in het centrum Gullegem.
fiche 8A_E_0403 Openleggen van de kokers op de Gaverbeek in Waregem.
fiche 8A_E_0404 Bouwen van een vispassage op de Leie thv de stuwsluis in Sint-Baafs-Vijve
fiche 8A_E_0405 Bouwen van een vispassage op de Leie ter hoogte van de stuwsluis in Menen.
fiche 8A_K_0003 Uitvoeren ruilverkaveling Schelde-Leie
fiche 8B_A_0160 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in het afstroomgebied van de Douvebeek.
fiche 8B_A_0161 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in het afstroomgebied van de Despierrebeek.
fiche 8B_A_0162 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in het afstroomgebied van de Palingbeek.
fiche 8B_A_0172 Uitwerken van demoprojecten voor spaarbekkens en erosiemaatregelen, meer bepaald oevererosie en afstroming van akkers, op de bovenlopen van de Gaverbeek (Keibeek, Slijpbeek, Kasselrijbeek, Maalbeek).
fiche 8B_C_0082 Aanleggen van een sedimentvang op de Mandel.
fiche 8B_C_0083 Aanleggen van een sedimentvang op de Heulebeek.
fiche 9_B_0042 Activeren van productieve landschappen waarbij gezocht wordt naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw met inbegrip van synergieën, verwevenheid en meervoudig ruimtegebruik in de open ruimte.
Bovenscheldebekken 2022-2027
FichesActienummerActietitel
fiche 4B_D_0228 Herintroduceren van de beekprik en opvolgen gedurende 7 opeenvolgende jaren in de bovenloop van de Maarkebeek (Bos Ter Rijst).
fiche 4B_D_0230 Herintroduceren van de beekprik en opvolgen gedurende 7 opeenvolgende jaren in de Dorenbosbeek (Livierenbos).
fiche 4B_E_0321 Terreininventarisaties uitvoeren ifv integraal plan op te maken tbv beheer van waterlopen Molenbeek-Maarkebeek en Krombeek.
fiche 4B_E_0322 Wegwerken van het vismigratieknelpunt thv de Ladeuzemolen op de Maarkebeek 2de cat. gelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche 4B_E_0323 Wegwerken van het vismigratieknelpunt thv de Borgtmolen op de Maarkebeek 2de cat. gelegen binnen het beschermd gebeid 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche 4B_E_0324 Wegwerken van het vismigratieknelpunt thv de Romansmolen op de Maarkebeek 2de cat. gelegen binnen het beschermd gebeid 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche 4B_E_0325 Wegwerken van het vismigratieknelpunt thv de Kasteelmolen op de Maarkebeek 2de cat. gelegen binnen het beschermd gebeid 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche 4B_E_0326 Terreininventarisaties uitvoeren ifv integraal plan op te maken tbv beheer van waterlopen Dorenbosbeek, Sassegembeek, Verrebeek en Traveinsbeek.
fiche 4B_E_0327 Herstellen van de historische loop van de Dorenbosbeek ter hoogte van Lange Haag.
fiche 4B_E_0328 Wegwerken van de vismigratieknelpunten op de Molenbeek 3de cat. gelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche 4B_E_0329 Wegwerken van vismigratieknelpunten op de Sassegembeek en Roosmeerbeek (3de cat.) gelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche 4B_E_0330 Wegwerken van de vismigratieknelpunten op de Verrebeek (2de cat.) gelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche 4B_E_0331 Wegwerken van het vismigratieknelpunt op de Traveinsbeek thv de Steenbergse bossen (2de cat.) gelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche 4B_E_0332 Aanleggen van een vispassage op de Traveinsbeek t.h.v. de Van Den Borresmolen gelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'
fiche 4B_E_0333 Realiseren van een paaiplaats/grindbank thv de vistrappen op de Molenbeek-Velzeke (Driesmolen en Van Themschemolen) .
fiche 4B_E_0334 Realiseren van paaiplaatsen ter hoogte van de vistrap op de Zwalm thv de Zwalmmolen gelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche 4B_E_0335 Realiseren van paaiplaatsen ter hoogte van de vistrap te Klein Zwitserlandgelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche 4B_E_0336 Sanering van het vismigratieknelpunt op de Zwalm thv de Zwalmmolen en herstel van de structuurkwaliteit.
fiche 4B_E_0337 Voor de bovenlopen van de Zwalm en enkele zijlopen worden maatregelen genomen om de beschermde vissoorten te vrijwaren (beekprik, beekforel, rivierdonderpad, kwabaal) door het aanleggen van o.a. stroomdeflectoren, grindbanken, dood hout.
fiche 4B_E_0339 Terreininventarisaties uitvoeren ifv integraal plan op te maken tbv beheer van waterlopen Trochbeek, Drieborrebeek, Lievensbeek en bovenloop Molenbeek-Ronse.
fiche 4B_E_0340 Voor de bovenlopen van de Molenbeek-Ronse worden maatregelen genomen om de beschermde vissoorten te vrijwaren (beekprik, beekforel, rivierdonderpad, kwabaal) door het aanleggen van o.a. stroomdeflectoren, grindbanken, dood hout.
fiche 4B_E_0345 Voor de bovenloop van de Maarkebeek, Steenbeek en Krombeek worden maatregelen genomen om de beschermde vissoorten te vrijwaren (beekprik, beekforel, rivierdonderpad) door het aanleggen van o.a. stroomdeflectoren, grindbanken, dood hout.
fiche 5B_B_0032 Tegengaan verdroging en waterschaarste door het aanleggen van drempeltjes en beekbegeleidende vegetatie thv de bovenloop van de Zwalm, Sassegembeek en Verrebeek.
fiche 6_F_0301 Bouwen van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) op de Maarkebeek thv de Borgtmolen.
fiche 6_F_0302 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Maarkebeek ter hoogte van de Romansmolen.
fiche 6_F_0303 Bouwen van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) op de Maarkebeek thv de Kasteelmolen.
fiche 6_F_0304 Herinrichten overstromingsgebied Kruishoutem (voorheen rietveld) met eventueel mogelijkheden voor watercaptatie.
fiche 6_F_0305 Ruimen van het wachtbekken te Ouwegem 'Pluimke'.
fiche 6_F_0306 Realiseren van een GOG op de Kasterbeek.
fiche 6_F_0307 Aanleg van 2 overstromingsgebieden op Mergelwater en op de Hoelbeke t.h.v. Broeke en de Jolystraat.
fiche 6_F_0308 Omlegging Trochbeek t.h.v. de Kanarieberg
fiche 6_H_0038 Voorbereiding aanleg van beschermingsdijken langs de Zwalm, Zwalmbeek en Peerdestokbeek met maximale behoud van bergingscapaciteit in het valleigebied van de Zwalm.
fiche 6_I_0079 Plaatsen van een stuw opwaarts de overwelving van de Grote Spierebeek ifv regelen doorvoer debiet naar de verlande arm te Spiere.
fiche 7B_D_0076 Opstellen en uitvoeren van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap De Maarkebeek.
fiche 7B_I_0123 Saneren van puntlozingen in de Traveinsbeek (Vierwegenstraat) gelegen binnen het beschermd gebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.
fiche 8A_D_0115 10 bekenplan: realisatie van ecologische maatrelen voor de grote Spierebeek, Wijmeersbeek, Scheldebeek, Bosbeek, Kleine Spierebeek en Zandbeek.
fiche 8A_E_0307 Herprofilering en structuurherstel voor de Maarkebeek 1ste categorie, afwaarts N60.
fiche 8A_E_0308 Herprofilering en structuurherstel voor de Maarkebeek 1ste categorie, afwaarts de N8 (accoladeprofiel).
fiche 8A_E_0309 Structuurherstel bovenloop Maarkebeek waarbij de waterloop ter hoogte van de Essestraat en Parkstraat zal worden verlegd.
fiche 8A_E_0310 Water-Land-Schap Maarkebeek: structuurherstel voor de Pauwelsbeek door heraankoppeling oude loop thv haar monding in de Maarkebeek.
fiche 8A_E_0311 Plaatsen oevererosiebescherming thv de visnevengeul te Asper (Boven-Schelde).
fiche 8A_E_0312 Oeverherstel op de Molenbeek-Ronse thv de Zonnestraat.
fiche 8A_E_0313 Terug in open bedding brengen van de Bosbeek t.h.v. de instroom in de Molenbeek aan Klijpestraat.
fiche 8A_E_0314 Ter hoogte van de Zwalmmolen wordt de electromechanica van de afsluitschuif op de vismigratieloop geautomatiseerd.
fiche 8B_A_0109 Erosiemaatregelen realiseren binnen de gemeenten Avelgem en Zwevegem.
fiche 8B_A_0110 Erosiemaatregelen realiseren binnen de gemeente Anzegem.
fiche 8B_A_0111 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in het afstroomgebied van de Molenbeek (Ronse).
fiche 8B_A_0112 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Peerdestokbeek en de Zwalm.
fiche 8B_A_0113 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Molenbeek - Beiaardbeek, de Oossebeek en Boven-Schelde II+III.
fiche 8B_A_0114 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Molenbeek - Maarkebeek.
fiche 8B_C_0067 Aanleg van een overstromingsgebied op de Molenbeek (zijloop van de Nederaalbeek) en nieuw tracé voor de waterloop in combinatie met erosiebestrijdingsmaatregelen.
fiche 8B_C_0068 Aanleg van een sedimentvang op de Pauwelsbeek.
fiche 8B_C_0069 Aanleg van een sedimentvang op de Maarkebeek (net opwaarts N60) stroomopwaarts de Nonnemolen,
fiche 8B_C_0070 Aanleg van een sedimentvang op de Peerdestokbeek, opwaarts GOG Peerdestokbeek.
fiche 8B_C_0071 Aanleg van sedimentvang op de Nederaalbeek.
Denderbekken 2022-2027
FichesActienummerActietitel
fiche 5B_A_0026 Opwaardering van de Dender voor schepen tot 1350 ton afwaarts Aalst
fiche 5B_A_0027 Vervangen van de stuwen op de Dender
fiche 6_F_0385 Aanleggen van 2 wachtbekkens op de Molenbeek-Beverbeek
fiche 6_F_0386 Aanleg GOG op de Molenbeek-Terkleppebeek opwaarts dorpskern Everbeek-Beneden
fiche 6_F_0387 Marke uitvoering van luik elektromechanica van het totaalpan Marke
fiche 6_F_0388 Aanleg van een gecontroleerd bufferbekken op de Paepenmeersbeek
fiche 6_F_0389 Aanleg van een gecontroleerd bufferbekken op de Waterblokbeek
fiche 6_I_0118 Vondelbeek gemaal Dendermonde vervanging van hoogspanningsuitrusting
fiche 6_I_0119 Vervangen van de hoogspanningsuitrusting op het gemaal op de Steenbeek in Denderbelle
fiche 7B_A_0026 opvolgen en handhaving van de calamiteiten door azijnfabriek Sint-Martinus (Strijtem, Roosdaal) op de Hunselbeek
fiche 7B_D_0098 Aanleggen bufferzones, eventueel via oeverzoneprojecten, langs de Hunselbeek, Steenvoordbeek en Keurebeek om inspoeling van sediment tegen te gaan.
fiche 7B_D_0099 Aanleggen oeverzones in het afstroomgebied van de Mark als bufferstrook tegen inspoeling van nutriënten. Focus op zones langs Scheibeek, Beverbeek, Wijze Beek
fiche 7B_D_0100 Handhaving bemestingsvrije strook langs waterloop ter hoogte van de Vagebeek (Parike)
fiche 7B_D_0101 Aanleggen oeverzones in het afstroomgebied van de Molenbeek - Ter Erpenbeek als bufferstrook tegen inspoeling van nutriënten. Focus op zones langs bovenloop van de Molenbeek en langs onder meer de Plankebeek, Holbeek en Steenbeek.
fiche 7B_D_0102 Aanleg van ruim 20km bufferstroken langs de waterlopen in de gemeente Gooik
fiche 7B_L_0021 Handhaving van de aansluitingen van het CC De Ploter (centrum Sint-Katharina-Lombeek) op het rioleringsstelsel.
fiche 7B_L_0022 handhaving ter hoogte van landbouwbedrijf op de Nemerkendriesbeek
fiche 8A_D_0183 Aanleg van natuurlijk overstroombaar valleigebied met ecologische inrichting en waarbij oude drainage verwijdert wordt uit landbouwgrond
fiche 8A_E_0406 Oplossen vismigratieknelpunten in het afstroomgebied van de Bellebeek
fiche 8A_E_0407 Heraanleg Keurebeek t.h.v. onderdoorgang onder de N8 (vervangen overwelving stroomop- en stroomafwaarts N8)
fiche 8A_E_0408 Oplossen vismigratieknelpunten in het afstroomgebied van de Mark
fiche 8A_E_0409 Uitvoeren hydrologische herstelmaatregelen voortvloeiend uit ecohydrologische studie en natuurbeheerplan Mark
fiche 8A_E_0410 Oplossen vismigratieknelpunten in het afstroomgebied van de Molenbeek - Pachtbosbeek
fiche 8A_E_0414 Natuurlijk inrichten van Baljuwtuin in het centrum van Galmaarden in de publieke ruimte die aansluit bij de Mark
fiche 8A_E_0415 Wegwerken vismigratieknelpunten op de Dender: Idegem - Pollare - Aalst - Geraardsbergen - Denderleeuw - Denderbelle (Denderbekken)
fiche 8A_E_0416 Wegwerken van het vismigratieknelpunt op de Dender ter hoogte van Dendermonde
fiche 8A_E_0417 Wegwerken van de drie vismigratieknelpunten op de Molenbeek-Graadbeek (Nedermolen, Duriencksmolen aan de Waverstraat en molen van Mijlbeek)
fiche 8A_E_0418 Herintroductie beekprik in het stroomgebied van de Molenbeek-Graadbeek in kader van soortherstel
fiche 8B_A_0163 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in het opwaartse gedeelte van de Molenbeek-Graadbeek ter verbetering van de waterkwaliteit
fiche 8B_A_0164 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Molenbeek - Kalsterbeek en Dender I
fiche 8B_A_0165 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Ophasseltbeek en de Molenbeek - Pachtbosbeek
fiche 8B_A_0166 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Beverbeek, de Scheibeek, de Arebeek en de Mark
fiche 8B_A_0167 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Molenbeek - Beverbeek, de Papenmeersbeek en Dender II+III
fiche 8B_A_0168 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Steenvoordbeek en de Bellebeek
fiche 8B_A_0169 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Molenbeek - Ter Erpenbeek
fiche 8B_C_0084 Aanleg van sedimentvang 7.8 op de Mark
fiche 8B_C_0085 Aanleg van sedimentvang 7.9 op de Beverbeek
Dijle- en Zennebekken 2022-2027
FichesActienummerActietitel
fiche 4A_B_0022 Tegengaan verdroging en garanderen geschikte grondwaterstanden voor het Kastanjebos
fiche 4B_B_0288 Herstellen van de natuurlijke waterhuishouding in de Dijlevallei
fiche 4B_B_0328 Tegengaan van verdroging in het Natura 2000 gebied Hellebos
fiche 4B_D_0231 Onderzoek naar en aanpakken van de bron van vervuilende stoffen (o.a. sulfaten, chloriden, ammonium) en nutriênten in het grondwater dat in het Torfbroek uittreedt.
fiche 4B_D_0237 Inrichting Grootbroek op basis van haalbaarheidsonderzoek herstel habitat 3150 (Habitatrichtlijngebied Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzend bos- en moerasgebieden).
fiche 4B_D_0260 Elimineren of herlokaliseren van het overstort op Leibeek aan pompstation langs de Stationstraat in Oud-Heverlee
fiche 4B_D_0261 Saneren van overstort(en) en lozingen op Hallerbosbeken
fiche 4B_D_0262 Aanleg gescheiden stelsel in Ormendaal en Veeweide met aansluiting van DWA op RWZI Huldenberg (Habitatrichtlijngebied Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzend bos- en moerasgebieden)
fiche 4B_D_0263 Afkoppelen verdunningsknelpunten Lindaal en sanering overstort Ballingstraat
fiche 4B_E_0350 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de IJse (cat 1) (Valleien van Dijle, Laan en Ijse met aangrenzende bos- en moerasgebieden)
fiche 4B_E_0351 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de Weesbeek en zijlopen (Habitatrichtlijngebied Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem)
fiche 4B_E_0352 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Zuunbeek (cat 1) (Habitatrichtlijngebied Hallerbos en nabije boscomplexen met brondgebieden en heiden)
fiche 4B_E_0353 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit en tegengaan verdroging in de vallei van de Zuunbeek (cat 2) en zijlopen (Habitatrichtlijngebied Hallerbos en nabije boscomplexen met brondgebiede
fiche 4B_E_0355 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie van bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van Molenbeek-Bierbeek (Habitatrichtlijngebied Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen)
fiche 4B_E_0356 Wegwerken van de resterende vismigratieknelpunten op de Hallerbosbeken
fiche 4B_E_0357 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Molenbeek in Sint-Genesius-Rode en Beersel (Habitatrichtlijngebied Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden
fiche 4B_E_0359 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Barebeek (werkingsgebied watering) (Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem)
fiche 4B_I_0001 Monitoring van de recreatie op de Dijle ten zuiden van Leuven ikv de convenant afvaarten Dijle
fiche 5A_A_0011 Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en aanvullen grondwaterlagen in het afstroomgebied van de Ijse
fiche 5A_A_0012 Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en aanvullen grondwaterlagen in het afstroomgebied van de Weesbeek en Leibeek-Laakbeek
fiche 5A_A_0013 Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en aanvullen grondwaterlagen in het afstroomgebied van de Voer
fiche 5A_A_0014 Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en aanvullen grondwaterlagen in het afstroomgebied van de Zuunbeek
fiche 6_F_0322 Optimalisatie van de spreiding van de waterberging langs de Dijle te Huldenberg en Oud-Heverlee
fiche 6_F_0333 Optimalisering wachtbekken langs Molenbeek (zijloop Zuunbeek) ter hoogte van de Algoetstraat, Lennik
fiche 6_F_0334 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Tange-beek te Vilvoorde/Grimbergen
fiche 6_F_0335 Uitbreiding bestaand wachtbekken Elsemheide op Molenbeek te Beersel
fiche 6_F_0336 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd Overstromingsgebied) op de Groebe-gracht
fiche 6_F_0337 Inrichten van een overstromingsgebied op de Zenne ter hoogte van de Zennebeemden (Drogenbos/Ruisbroek/Beersel) in samenhang met natuurlijke en landschappelijke ontwikkelingen van het gebied
fiche 6_G_0019 Uitvoeren van de acties uit het Sigmaplan Dijlemonding (oa GOG Tienvierendelen)
fiche 6_G_0020 Uitvoeren van de acties uit het Sigmaplan cluster Bovendijle (oa GOG Hollaken-Hoogdonk en GOG Rijmenam)
fiche 6_I_0093 Aanpassen sifon onder Kanaal Leuven-Dijle ifv afvoercapaciteit op de Hanswijkbeek
fiche 6_I_0095 Woluwe wachtbekken Trawool gemaal Vilvoorde plaatsen van een rooster met roosterreiniger
fiche 6_I_0096 Woluwe kleppen Machelen Kerklaan verplaatsen
fiche 6_I_0097 Woluwe vlinderkleppen Machelen Kerklaan vervangen
fiche 7B_D_0077 Maatregelen voor het tegengaan van verontreiniging door nutriënten en pesticiden vanuit de land- en tuinbouwsector in het afstroomgebied van Dijle en Laan
fiche 7B_D_0078 Maatregelen voor het tegengaan van verontreiniging door nutriënten en pesticiden vanuit de land- en tuinbouwsector in het afstroomgebied van de IJse
fiche 7B_D_0079 Aanleggen van bufferstroken langs de Leibeek-Laakbeek en zijlopen (o.a. Lipsebeek)
fiche 7B_D_0080 Aanleggen van bufferstroken langs de Weesbeek en zijlopen
fiche 7B_D_0081 Maatregelen voor het tegengaan van verontreiniging door nutriënten en pesticiden vanuit de land- en tuinbouwsector in het afstroomgebied van de Voer
fiche 7B_D_0082 Maatregelen voor het tegengaan van verontreiniging door nutriënten en pesticiden vanuit de land- en tuinbouwsector in het afstroomgebied van de Zuunbeek
fiche 7B_H_0014 Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen in de IJse
fiche 7B_H_0015 Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen in de bovenloop van de Molenbeek
fiche 7B_H_0016 Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen in de Voer
fiche 7B_H_0017 Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen in de Woluwe en zijlopen
fiche 7B_H_0018 Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen in de Maalbeek
fiche 7B_H_0019 Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen in de Vunt
fiche 7B_H_0020 Saneren van de verontreiniging door gecontamineerd afspoelwater van autowegen in de Moerlaanbeek (zijloop Laan)
fiche 8A_E_0332 Structuurherstel, sanering vismigratieknelpunten en realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit op de Ijse (categorie 2)
fiche 8A_E_0333 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de Leibeek-Laakbeek en zijlopen
fiche 8A_E_0334 Herstel structuurkwaliteit, realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de Voer en zijlopen (cat 2)
fiche 8A_E_0335 Verhogen belevingswaarde, structuurkwaliteit en sanering vismigratieknelpunten op de Voer (cat 1) in Leuven
fiche 8A_E_0336 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de Woluwe en zijlopen
fiche 8A_E_0337 Terug watervoerend maken van de Laak door het realiseren van een verbinding tussen de Laak en de Demer
fiche 8A_E_0338 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Laak
fiche 8A_E_0342 Verhoging belevingswaarde, optimaliseren vismigratie en verhogen structuurkwaliteit van de Dijle in het centrum van Leuven
fiche 8A_E_0345 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Maalbeek
fiche 8A_E_0346 Saneren vismigratieknelpunten op de Zenne (cat 1)
fiche 8A_E_0348 Structuurherstel en verhogen waterbergingscapaciteit van de Molenbeek in Dilbeek
fiche 8A_E_0353 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Barebeek (cat 1)
fiche 8A_E_0354 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Barebeek (cat 2 beheerder provincie)
fiche 8A_E_0355 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Vrouwvliet (cat 1)
fiche 8A_E_0358 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Vrouwvliet (cat 2)
fiche 8A_E_0360 Aanleg van een nieuwe meander op de Hanswijkbeek
fiche 8A_E_0361 Structuurherstel op de Vunt
fiche 8A_E_0362 Structuurherstel en realiseren van bijkomende waterbergingscapaciteit in de vallei van de Trawool
fiche 8B_A_0115 Erosiebestrijding in het afstroomgebied van de Laan
fiche 8B_A_0116 Erosiebestrijding in het afstroomgebied van de Dijle opwaarts Leuven
fiche 8B_A_0117 Erosiebestrijding in het bekken van de Woluwe
fiche 8B_A_0118 Erosiebestrijding in het bekken van de Zuunbeek
fiche 8B_A_0119 Erosiebestrijding in het afstroomgebied van de Molenbeek-Bierbeek
fiche 8B_A_0120 Erosiebestrijding in het afstroomgebied van de Molenbeek (Sint-Genesius-Rode en Beersel)
fiche 8B_A_0121 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Molenbeek - Neerpedebeek
fiche 8B_A_0122 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Voer
fiche 8B_A_0123 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van Dijle IV
fiche 8B_A_0124 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Groebengracht en Zenne I
fiche 8B_A_0125 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Maalbeek - Amelvonnebeek
fiche 8B_A_0126 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de IJse en de Langegracht
fiche 8B_A_0127 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de bovenloop van de Weesbeek
fiche 8B_A_0128 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Lemingsbeek
fiche 8B_C_0072 Aanleg van sedimentvang 8.10 op de Zuunbeek
fiche 8B_C_0073 Aanleg van sedimentvang op de Vunt
fiche 8B_D_0101 Sedimentruiming Barebeek (cat 1) en aanleg sedimentvang
fiche 8B_D_0102 Sedimentruiming van de Vogelzangvijver in Steenokkerzeel
Demerbekken 2022-2027
FichesActienummerActietitel
fiche 4A_B_0019 Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen, zoals verwijderen en/of aanpassen oppervlakkige drainag ifv grondwaterafhankelijke natuurstreefbeelden / realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen in SBZ bossen en kalkgraslanden van Haspengouw
fiche 4A_B_0020 Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen, als verwijderen/aanpassen oppervlakkige drainage ifv grondwaterafhankelijke natuurstreefbeelden / realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen in in SBZ Jekervallei en bovenloop van de Demervallei
fiche 4A_B_0021 Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen in SBZ gebied overgang Kempen-Haspengouw
fiche 4B_B_0295 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied in de provincie Vlaams Brabant van de Melsterbeek, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche 4B_B_0296 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied in de provincie Limburg van de Melsterbeek, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche 4B_B_0297 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Begijnenbeek, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Noord-Hagelandse Beken
fiche 4B_B_0298 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Begijnenbeek, 1ste categorie in het kader van integraal project Noord-Hagelandse Beken
fiche 4B_B_0299 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Dormaelbeek, 1ste categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche 4B_B_0300 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Dormaelbeek, 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche 4B_B_0301 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Grote Gete, 1ste categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche 4B_B_0302 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Grote Gete, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche 4B_B_0303 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Herk/ Kleine Herk, 1ste categorie, in het kader van integraal project Herk & Mombeek
fiche 4B_B_0304 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Herk/ Kleine Herk, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Herk & Mombeek
fiche 4B_B_0305 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Kleine Gete, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche 4B_B_0306 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Kleine Gete, 1ste categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche 4B_B_0307 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Mangelbeek, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project De Wijers
fiche 4B_B_0308 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Mombeek, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Herk & Mombeek
fiche 4B_B_0309 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Mombeek, 1ste categorie in het kader van integraal project Herk & Mombeek
fiche 4B_B_0310 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Munsterbeek, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Demer Limburg
fiche 4B_B_0311 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Velpe, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Velpe
fiche 4B_B_0312 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Velpe, 1ste categorie in het kader van integraal project Velpe
fiche 4B_B_0313 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Winge, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Noord-Hagelandse Beken
fiche 4B_B_0314 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Winge, 1ste categorie in het kader van integraal project Noord-Hagelandse Beken
fiche 4B_B_0315 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Zwarte Beek, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Zwarte Beek
fiche 4B_B_0316 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de Zwarte Beek, 1ste categorie in het kader van integraal project Zwarte Beek
fiche 4B_B_0317 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer I, 1ste categorie, in het kader van integraal project Demer Limburg
fiche 4B_B_0318 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer I, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Demer Limburg
fiche 4B_B_0319 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer II, 1ste categorie, in het kader van integraal project Demer Limburg
fiche 4B_B_0320 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer II, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Demer Limburg
fiche 4B_B_0321 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer III & IV, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Demer Limburg
fiche 4B_B_0322 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer III & IV, 1ste categorie, in het kader van integraal project Demer Limburg
fiche 4B_B_0323 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Demer V en VI, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Demervallei
fiche 4B_B_0324 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Gete I, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche 4B_B_0325 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Gete I, 1ste categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche 4B_B_0326 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Gete II, waterlopen 2de en 3de categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche 4B_B_0327 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van Gete II, 1ste categorie in het kader van integraal project Getes-Melsterbeek
fiche 4B_B_0329 Waterconservering in het brongebied van de Zusterkloosterbeek in SBZ-gebied
fiche 4B_B_0330 Bevorderen van waterconservering of tegengaan van verdroging in SBZ-gebied Bossen en Kalkgraslanden van Haspengouw thv Haren ikv instandhoudingsdoelstellingen teneinde te voldoen aan kwaliteitseisen (LSVI) voor tufbronnen
fiche 4B_B_0331 Beek- en valleiherstel voor het afstroomgebied van de waterlopen 2de en 3de categorie, behorend tot het waterlichaam Hulpe-Zwart Water in het kader van integraal project De Drie Beken
fiche 4B_B_0332 Uitvoeren Sigma Demer in de Demervallei tussen Diest en Werchter : herstel van het grondwaterpeil en start inrichting van de vallei ifv de natuurdoelen voor habitats en soorten
fiche 4B_B_0334 Uitvoering van de acties binnen Waterlandschap, deelgebied Herk & Mombeek, kaderend in Integraal Project Herk & Mombeek.
fiche 4B_B_0335 Ecohydrologisch herstel van de Munsterbeekvallei en de Demervallie en Demer I op basis van het hiertoe gevoerd ecohydrologisch onderzoek, oa in de deelgebieden Munsterbos, Krombeekvallei en De Kuil
fiche 4B_B_0336 Herstel van een oude meander in de Stiemervallei,ter hoogte van het Sportin GenkPark, kaderend in Integraal Project De Wijers
fiche 4B_B_0337 Hydrologische herstelmaatregelen voor Herk en Mombeekvallei ikv IHD en ikv IP Herk en Mombeek
fiche 4B_D_0238 Uitvoering Sigma Demer in de Demervallei tussen Diest en Werchter
fiche 4B_D_0239 Saneren van waterloop Stiemerbeek: project 22.334 ikv IP De Wijers
fiche 4B_D_0240 Ecologische inrichting van Schulensbroek, Webbekomsbroek en Borchbeemden ikv LIFE DELTA en IP Schulensbroek
fiche 4B_D_0241 Hydrologische herstelmaatregelen op basis van ecohydrologische studie Demer tussen Bilzen en Diepenbeek, ikv IP Demer stroomopwaarts Diest
fiche 4B_D_0242 Hydrologische herstelmaatregelen op basis van ecohydrologische studie Haspengouw-KEHA, ikv IP Herk en Mombeek & IP Demer Limburg
fiche 4B_D_0243 Hydrologische herstelmaatregelen op basis van ecohydrologische studie Zwarte beek stroomafwaarts Nieuwendijk, ikv IP Zwarte beek
fiche 4B_D_0244 Ecologische maatregelen in De Maten op basis van ecohydrologische studie ikv Natuurinrichtingsproject en IKV IP De Wijers
fiche 4B_D_0245 Ecologische maatregelen Laambeek ikv IP De Wijers
fiche 4B_D_0246 Ecologische maatregelen op basis van ecohydrologisch onderzoek in gebied vallei Roosterbeek ikv IP De Wijers
fiche 4B_D_0247 Hydrologische herstelmaatregelen op basis van onderzoek naar de verbetering van de waterkwaliteit en de structuur van de Mangelbeek ikv IP De Wijers
fiche 4B_D_0248 Hydrologische herstelmaatregelen ifv het laten dalen van de nitraat- en fosfaatgehaltes op locaties die gebruikt worden om de vijvers in cascade op te laten (bv. Hengelhoef) ikv IP De Wijers
fiche 4B_D_0249 Hydrologische herstelmaatregelen Ecologische maatregelen op basis van studie nutriëntenbelasting in Natuurinrichting Zwarte beek, ikv IP Zwarte Beek
fiche 4B_D_0250 Maatregelen op basis van studie flankerend beleid VLM in Natuurinrichting Zwarte beek, ikv IP Zwarte Beek
fiche 4B_D_0251 Maatregelen voor het minimaliseren van vervuilingspunten op Schabeek/Achterbeek ikv IP De Wijers
fiche 4B_D_0252 Maatregelen voor opheffen van invloei vervuild water afkomstig van woningen uit de Waterlozenstraat 49 - 80 ikv IP De Wijers
fiche 4B_D_0253 Aanpak waterkwaliteit in het ENR Laambeekvallei ikv IP De Wijers
fiche 4B_D_0254 Kwaliteits- en debietsmeting aan instroom reservaat de Maten
fiche 4B_D_0255 Verbetering van structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding in de Vallei van de Drie Beken ifv de IHD en de GET/GEP KRLW ikv het IP Vallei van de Drie Beken (afwerken/ nazorg saneringsproject Winterbeek)
fiche 4B_I_0002 Uitvoering van het SBP Grote modderkruiper in Sigma Demervallei tussen Diest en Werchter, met herstel van het grondwaterpeil en start inrichting van de vallei ifv de natuurdoelen voor habitats en soort
fiche 4B_I_0003 Opmaak en uitvoering actieplan Drijvende waterweegbree in SBZ Demervallei
fiche 4B_I_0004 Uitvoering van de acties binnen landinrichtingsplan De Wijers, kaderend in Integraal Project De Wijers
fiche 4B_I_0005 Uitvoering van de acties binnen natuurinrichting Zwarte Beek, kaderend in Integraal Project Zwarte Beek
fiche 4B_I_0006 Uitvoering van de acties binnen Waterlandschap, deelgebied Getes, kaderend in Integraal Project Getes-Melsterbeek
fiche 4B_I_0007 Uitvoering van de acties binnen Waterlandschap, deelgebied Herk & Mombeek, kaderend in Integraal Project Herk & Mombeek.
fiche 4B_I_0008 Uitvoering van de acties binnen Waterlandschap, deelgebied Getes, kaderend in Integraal Project Getes-Melsterbeek.
fiche 4B_I_0009 Uitvoering van acties inzake valleiherstel, kaderend in het Integraal Project Demervallei
fiche 4B_I_0010 Milderende ingrepen met betrekking tot bemesting, drainerende maatregelen en beheer in deelgebiedenv van Munsterbeek, Demer I en Demer II
fiche 4B_I_0011 Instellen gunstige hydrologie voor het herstel/ontwikkelen/kwaliteitsverbetering van habitats van de historische veen- en kwelgebieden van het stroomgebied van de Winge.
fiche 4B_I_0012 Uitvoering van de acties binnen natuurinrichting Vijvercomplex Bokrijk- Kiewit, kaderend in Integraal Project De Wijers
fiche 4B_I_0013 Instellen gunstige hydrologie door ondermeer het openmaken van vennen/ bomkraters in de Stiemervallei, kaderend in Integraal Project De Wijers
fiche 4B_I_0014 bewaren en versterken van de ecologisch- hydrologische waarde van de Slagmolen (Stiemervallei), kaderend in Integraal Project De Wijers
fiche 4B_I_0015 herstel van een meer natuurlijk watersysteem in Waterschei (Stiemervallei), kaderend in Integraal Project De Wijers
fiche 4B_I_0016 Hydrologische herstelmaatregelen aan Velpe op basis van ecohydrologische studie Velpevallei ikv IP Velpe
fiche 4B_I_0017 Hydrologische herstelmaatregelen in natuurinrichting ‘De Maten’ en uitvoering van maatregelen ter herstel van de waterkwaliteit en waterhuishouding
fiche 4B_I_0018 Hydrologische herstelmaatregelen op basis van ecohydrologische studie voor Jeker en bovenloop Demer ikv IHD en ikv IP Demer Limburg
fiche 4B_I_0019 Hydrologische herstelmaatregelen voor herstel Drijvende waterweegbree in SBZ Demervallei ikv IP Demervallei
fiche 4B_I_0020 Hydrologische herstelmaatregelen voor herstel laagveenlandschap met soortenrijke graslanden in de Bezoensbeek- en Munsterbeekvallei ikv iP Demer Limburg
fiche 4B_I_0021 Hydrologische herstelmaatregelen op basis van onderzoek waterkwaliteit en ecologisch onderbouwd minimumpeil en/of minimumdebiet in waterloop Heyweyer ikv IP De Wijers
fiche 4B_I_0023 Herstel optrekbaarheid van de Demer ten behoeve van vismigratie van oa rivierprik ikv het IP Demer
fiche 4B_I_0024 Maatregelen voor verbetering leefgebied beekprik in Zutendaalbeek/Broekerbeek, Bezoensbeek, Munsterbeek/Oefaertloop ikv IP Demer Limburg
fiche 4B_I_0025 Peilbeheer en ecologische maatregelen ikv het SBP Grote modderkruiper voor het Demerbekken ikv IP Demervallei
fiche 4B_I_0026 Waterberging en natuurherstel in de Demervallei tussen Diest en Werchter ikv Sigma Demer en IP Demervallei
fiche 5B_A_0028 Bouw van pompgemaal (waterpeilbeheersing & Droogte)
fiche 6_F_0330 Aanpassing Grote Steunbeer in functie van optimalisatie waterbeheer
fiche 6_F_0343 Inrichten van overstromingsgebieden en andere maatregelen tegen wateroverlast op de Tieltse Motte
fiche 6_F_0344 Herinschakeling en ecologische inrichting van gedempte meander van de Motte
fiche 6_I_0103 Demer, Begijnebeek en Velpe vervanging van hydraulische groepen en cilinders op kunstwerken
fiche 7B_A_0022 Evaluatie van de industriële lozingsvoorwaarden uit vergunning van Tessenderlo Group en Vynova Belgium in functie van de haalbaarheid van de goede ecologische toestand van de Grote Laak / De Hulpe Zwart Water
fiche 7B_A_0023 Evaluatie van de industriële lozingsvoorwaarden op de Roosterbeek in functie van de haalbaarheid van de goede ecologische toestand van de Roosterbeek en de toevoer van nutriënten naar het vijvergebied van de Wijers te beperken.
fiche 7B_H_0022 Opzetten van een meetnet in de Stiemervallei , kaderend in Integraal Project De Wijers
fiche 7B_H_0023 Ecologische inrichting Fonteinbeek, Mombeek, Brikbeek, Harenbeek en Herk en vermijden overstroming van vervuild water op voor IHD relevante percelen, ikv IP Herk en Mombeek
fiche 8B_A_0129 Erosiebestrijding in het afstroomgebieden van de Melsterbeek
fiche 8B_A_0137 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Grote Motte
fiche 8B_A_0138 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de bovenloop van de Herk en van de Herkebeek
fiche 8B_A_0139 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Mombeek
fiche 8B_A_0141 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Winge
fiche 8B_A_0142 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Begijnebeek
fiche 8B_A_0143 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de bovenloop van de Winge
fiche 8B_A_0144 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Vijversloop
fiche 8B_A_0145 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Mene en de Schoorbroekbeek
fiche 8B_A_0146 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Genovevabeek; de 's Hertogengracht en de Grote Gete + Borggracht
fiche 8B_A_0147 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de bovenloop van de Munsterbeek en de Wilderbeek
fiche 8B_A_0148 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Velpe
fiche 8B_A_0149 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Winterbeek en van de bovenloop van de Demer
fiche 8B_A_0150 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de St-Odulphusbeek, de Dormaalbeek en de Kleine Gete + Vloedgracht
fiche 8B_C_0078 Aanleg van sedimentvang 9.7 op de Begijnebeek
Netebekken 2022-2027
FichesActienummerActietitel
fiche 4A_B_0023 Uitvoeren hydrologische herstelmaatregelen in functie van grondwaterafhankelijke natuur(streefbeelden) in De Zegge-Mosselgoren (SBZ)
fiche 4A_C_0008 Uitvoeren ecohydrologisch onderzoek ter bescherming van de infiltratiegebieden van de kwelafhankelijke vegetaties in de vallei van de Tappelbeek (SBZ)
fiche 4B_B_0286 Tegengaan van verdroging van de Kleine Laak in natuurgebied Biezenhoed
fiche 4B_B_0289 Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen in functie van alluviale bossen in de vallei van de Grote Caliebeek (SBZ) en de uitbreiding van beekhabitat en leefgebied van de kleine modderkruiper
fiche 4B_B_0290 Verleggen van de Lieremansloop, de Brakeleersloop en het Lieremansstaartje ikv natuurinrichting De Liereman (SBZ), inclusief de sanering van de resterende vismigratieknelpunten
fiche 4B_B_0338 Uitvoeren hydrologische maatregelen uit het beheerplan Scherpenbergen-De Hutten
fiche 4B_B_0344 Aanpakken van oppervlakkige drainage in het Olens Broek (SBZ)
fiche 4B_D_0229 Afgraven historisch huishoudelijk stort t.h.v. Lokkerse Dammen te Arendonk
fiche 4B_E_0341 Optimalisatie habitat en structuurherstel van de Desselse en Zwarte Neet.
fiche 4B_E_0342 Structuurherstel Kleine Nete tussen de monding van de Desselse Nete en de Terlobrug (net voorbij de monding van de Wamp)
fiche 4B_E_0343 Beekherstel Wamp binnen SBZ i.f.v. de uitbreiding van beekhabitat en van het leefgebied van grote en kleine modderkruiper
fiche 4B_E_0344 Uitvoeren van hydrologische herstelmaatregelen uit de ecohydrologische studie Goorken, Rode Del en bovenlopen Wamp (SBZ)
fiche 4B_E_0346 Hermeanderen van de Aa ter hoogte van SBZ Graafweide Schupleer
fiche 4B_E_0347 Hermeanderen van de Molenbeek-Bollaak tussen de Molternetebrug en Emblembrug (SBZ Zomerklokje-Steenbeemden) en herstel natuurlijke waterbergingscapaciteit langs de waterloop net afwaarts monding Tappelbeek (SBZ Kartelbladbeemd)
fiche 4B_E_0348 Beekherstel t.h.v. Delfte Beek, net opwaarts de E34
fiche 4B_E_0349 Structuurherstel Tappelbeek (meest afwaartse deel)
fiche 4B_E_0360 Realisatie van met de waterloop verbonden grachtennetwerken en depressies als paaigebied voor kwabaal e.d. in uitvoering van het natuurbeheerplan voor Scheps (SBZ)
fiche 4B_E_0361 Structuurherstel Grote Nete vanaf Balen tot Albertkanaal
fiche 4B_E_0362 Uitvoeren van hydrologische maatregelen uit de ecohydrologische studie en/of de beheerplannen van het Scheps en de Vennen
fiche 4B_E_0363 Structuurherstel van de Heiloop t.h.v. voormalig stort in SBZ Griesbroek
fiche 4B_E_0372 Structuurherstel Kleine Nete en vernatting Olens Broek – Langendonk
fiche 4B_E_0376 Ecologisch herstel van de beken bij het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en de Aa (Derde beek, Tweede Beek, Schupleerloop, Gravenweidebeek)
fiche 4B_E_0380 Oplossen van vismigratieknelpunten op de Gerheezeloop
fiche 4B_E_0381 Herstel van de laterale continuïteit en aangepast beheer van de Larumse Loop
fiche 4B_E_0382 Waterberging en structuurherstel Kleine Nete tussen Herentals en Grobbendonk
fiche 4B_J_0001 Uitvoeren van de beheerstrategie voor stierkikker in de vallei van de Grote Nete (SBZ)
fiche 5B_A_0019 Reduceren van overstromingsschade voor landbouwbedrijven, tegengaan van verdroging en verbeteren van de waterkwaliteit binnen het afstroomgebied van de Aa te Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar (Beek.Boer.Bodem)
fiche 5B_C_0024 Klimaatplassen: verhogen van de beschikbaarheid en gebruiksmogelijkheden van water in de Kempense Meren
fiche 6_B_0011 Implementatie van een uitdoofscenario voor zonevreemde weekendverblijven langs de Molenbeek-Bollaak afwaarts het Viersels Gebroekt
fiche 6_B_0012 Implementatie van een uitdoofscenario voor zonevreemde weekendverblijven langs de Grote Calie opwaarts Winkelsbroek (SBZ)
fiche 6_E_0059 Afkoppelen van de riolering en bufferen van de drainage in de speelkaartenwijk te Turnhout en beperken overstort op Koeybleukenloop
fiche 6_E_0060 Afkoppelen van de riolering en bufferen van de vijvers aan de Steenweg op Ravels te Oud-Turnhout en beperken overstort op Aa
fiche 6_E_0061 Realiseren van bovenstroomse buffering op de Lachenebeek
fiche 6_E_0062 Realiseren van bovenstroomse buffering op Itterbeek op grens Sint-Katelijne-Waver en Lier
fiche 6_E_0065 Herwaarderen Wuytsbergenloop en bufferend en infiltrerend inrichten nieuw stationsterrein Herentals
fiche 6_F_0309 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Laak te Beerse
fiche 6_F_0310 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Scheppelijke Nete
fiche 6_F_0323 Verwijderen van overwelving i.f.v. water bergen op de Borzenloop
fiche 6_F_0324 Aanleg hemelwaterbuffering stadspark Turnhout
fiche 6_F_0325 Aanleg hemelwaterbuffering te Broekzijde Turnhout
fiche 6_F_0326 Afvlakken van piekdebieten door de aanleg van het overstromingsgebied Aa te Oud-Turnhout (kadert in de Natuurinrichting Liereman)
fiche 6_F_0327 Bufferen hemelwater industrieterrein Veedijk te Turnhout
fiche 6_F_0331 Aanleg van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Goorloop
fiche 6_F_0332 Aanleg van een overstromingsgebied/vloedbos aan de Duffelse en Rumstse Scheibeek
fiche 6_F_0349 Aanleg overstromingszone op de As(donk)beek in Leopoldsburg
fiche 6_G_0018 Uitvoeren van Sigmaproject 'Nete en Kleine Nete"
fiche 6_G_0021 Uitvoeren van Sigmaproject 'Vallei van de Grote Nete"
fiche 6_I_0080 Verleggen Voorste Nete t.h.v. zandgroeve De Pinken
fiche 6_I_0081 Aansluiten van de Stormgracht op de Molse Nete afwaarts de molen van Kievermont
fiche 6_I_0082 Aanpassen sifons i.f.v. afvoercapaciteit onder kanaal DTS + kanaal Bocholt-Herentals
fiche 6_I_0094 Ruimen/terug openleggen van grensgracht naar Groot Voorheydeloop
fiche 6_J_0014 Realiseren van bovenstroomse buffering t.h.v. Binnenheide te Grobbendonk door herwaarderen grachtenstelsel
fiche 7B_A_0022 Evaluatie van de industriële lozingsvoorwaarden uit vergunning van Tessenderlo Group en Vynova Belgium in functie van de haalbaarheid van de goede ecologische toestand van de Grote Laak / De Hulpe Zwart Water
fiche 7B_A_0027 Evaluatie van de industriële lozingsvoorwaarden uit vergunning van Umicore (Olen) in functie van de haalbaarheid van de goede ecologische toestand van de Kleine Nete
fiche 7B_B_0018 Proactieve aanpak van restlozingen uit de sector landbouw in de afstroomgebieden van de Kleine Nete (opwaarts Wamp) en Wamp
fiche 7B_B_0019 Proactieve aanpak van restlozingen uit de sector landbouw in het afstroomgebied van de Aa
fiche 7B_I_0124 Saneren van puntlozingen en overstorten op de Tappelbeek opwaarts het Zoerselbos (SBZ)
fiche 7B_I_0125 Verminderen van de impact van afvalwater- en/of overstortlozingen op de Visbeekvallei (SBZ)
fiche 7B_I_0126 Zuiveren van het huishoudelijk afvalwater van de vergunde weekendverblijven in verblijfsrecreatiegebied in de vallei van de Grote Caliebeek (SBZ)
fiche 7B_I_0127 Saneren van puntlozingen en overstorten op de Lachenebeek opwaarts de boscomplexen tussen Lier, Hove en Lint (SBZ)
fiche 7B_J_0060 Realisatie van een gescheiden rioleringsstelsel op het militair domein van Beverlo, en aansluiting van de DWA op het toekomstige zuiveringsgebied Ham
fiche 7B_J_0061 Verminderen van de impact van afvalwater- en/of overstortlozingen op Goorken/Rode Del en Tikkebroeken (SBZ)
fiche 7B_J_0062 Wegwerken van de impact van de overstort op de Molse Nete t.h.v. het slachthuis van Geel op het SBZ Malesbroek (SBZ)
fiche 7B_J_0063 Saneren van de overstorten op de Schupleerloop, de Aa en de Vuilvoortloop met impact op SBZ Graafweide-Schupleer (SBZ)
fiche 7B_J_0064 Verminderen van de impact van afvalwater- en/of overstortlozingen op SBZ Tielenkamp (SBZ)
fiche 7B_J_0068 Sanering overstort op de Grote Nete thv Zwarte Weg te Lommel met impact op SBZ de Vennen (SBZ).
fiche 8A_D_0116 Oeverzoneproject langs de Aa 1ste cat in functie van een vermindering van oeverafkalving en een verhoging van de nutriëntenbuffering
fiche 8A_D_0127 Herstellen van houtkanten langs de Lachenebeek (en zijwaterlopen) voor de verbinding van de kleine boskernen in het kader van het Landschapspark Zuidrand (SBZ)
fiche 8A_E_0315 Oplossen van de vismigratieknelpunten op de Wimp (1ste cat)
fiche 8A_E_0316 Oplossen van een vismigratieknelpunt op de Wimp (2de cat)
fiche 8A_E_0317 Structuurherstel Wimp
fiche 8A_E_0318 Oplossen van een vismigratieknelpunt op de Voorste Neet
fiche 8A_E_0319 Oplossen van vismigratieknelpunten op de Zwarte Nete
fiche 8A_E_0320 Structuurherstel voor de bovenloop van de Kleine Nete door actieve heractivatie van het meanderingsproces
fiche 8A_E_0321 Oplossen van de vismigratieknelpunten op de Rode Loop, indien mogelijk door beekherstel
fiche 8A_E_0322 Oplossen van vismigratieknelpunten op de Wamp
fiche 8A_E_0323 Oplossen van een vismigratieknelpunt op de Molse Nete (1ste cat)
fiche 8A_E_0324 Oplossen van vismigratieknelpunten op de Molse Nete (2de cat)
fiche 8A_E_0325 Lokaal beekherstel Molenbeek-Bollaak en Krabbelsloop i.f.v. de creatie van leefgebied voor rivierdonderpad, kleine modderkruiper en beekprik
fiche 8A_E_0326 Oplossen van vismigratieknelpunten op de Molenbeek-Bollaak
fiche 8A_E_0327 Oplossen van vismigratieknelpunten op de Hulsloop
fiche 8A_E_0339 Vervangen oeververdediging Bouwelgoorbeek te Grobbendonk door een type dat beantwoordt aan NTMB
fiche 8A_E_0340 Oplossen van een vismigratieknelpunt op de Aa
fiche 8A_E_0341 Oplossen van vismigratieknelpunten op de Grote Calie
fiche 8A_E_0343 Open leggen van de Rullenloop te Kasterlee
fiche 8A_E_0344 Uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen voor de Pikloop waarbij een afkoppeling van de riolering en een vermindering van de overstortwerking wordt gerealiseerd
fiche 8A_E_0356 Oplossen van de vismigratieknelpunten op de Krekelbeek
fiche 8A_E_0359 Herinrichting van de Arkelloop ter hoogte van Senthout
fiche 8A_E_0371 Terug watervoerend maken van de Molenlaak, een oude zijarm van de Grote Nete te Geel-Oosterlo en Geel-Zammel
fiche 8A_E_0373 Herstel van het oorspronkelijke tracé van de Creynsveldloop
fiche 8A_E_0374 Oplossen van vismigratieknelpunten op de Grote Hoofdgracht
fiche 8A_E_0375 Oplossen van vismigratieknelpunten op de Asbeek
fiche 8A_E_0378 Heraankoppeling van een afgesloten meander t.h.v. Ark van Noë (Kasterlee)
fiche 8A_E_0380 Structuurherstel Kleine Nete ter hoogte van Bobbejaanland
fiche 8A_E_0381 Heraankoppeling van een afgesloten meander t.h.v. camping Korte Heide
fiche 8A_E_0383 Herstel van het contact tussen de Kleine Nete en zijn vallei ter hoogte van de Olympiadelaan te Herentals
fiche 8A_E_0384 Dijkverplaatsing Kleine Nete t.h.v. landbouwgebied de Zegge i.f.v. bescherming en structuurherstel
fiche 8A_E_0400 Oplossen van vismigratieknelpunten op de Larumse Loop
fiche 8A_E_0401 Oplossen van een vismigratieknelpunt op de Breiloop
fiche 8A_E_0402 Oplossen van vismigratieknelpunten op de Daelemansloop
fiche 8A_E_0411 Oplossen van een vismigratieknelpunt op de Zeggeloop
fiche 8A_J_0004 Optimaliseren van de waterhuishouding van de Colateur
fiche 8A_J_0005 Optimaliseren van de waterhuishouding van de Heesbergenloop in Kasterlee
fiche 8A_J_0006 Optimaliseren van de waterhuishouding van de Laak in Beerse t.h.v. Tempelstraat
fiche 8A_J_0008 Optimaliseren van de waterhuishouding van de Nijlense Beek ter hoogte van de Industriezone Klein-Gent
fiche 8A_L_0002 Aanleg krabbenval Grote Nete
fiche 8B_D_0097 Sanering waterbodem en oeverzones Grote Laak (miv structuurherstel langs delen van het saneringstraject)
fiche 8B_D_0098 Sanering waterbodem en oeverzones Bosbeek-Diepteloop
fiche 8B_D_0099 Saneren van de waterbodem en de oevers van de Grote Caliebeek opwaarts en ter hoogte van SBZ Winkelsbroek via nature based saneringstechnieken (Life NARMENA)
fiche 8B_D_0104 Saneren van de waterbodem en de oevers van de Gerheezeloop
Maasbekken 2022-2027
FichesActienummerActietitel
fiche 4B_B_0339 Realisatie van waterberging en nutriëntencaptatie op de Kleine Beek stroomafwaarts centrum Opglabbeek
fiche 4B_B_0340 Aanpakken van oppervlakkige drainage in het Marum
fiche 4B_B_0341 Aanpakken van oppervlakkige drainage in het habitatrichtlijngebied: de vallei- en brongebieden van de Bollisenbeek en Dommel met heide en vengebieden
fiche 4B_B_0342 Uitvoeren hydrologische herstelmaatregelen in functie van natte graslanden in De Markgraaf
fiche 4B_D_0258 In situ-zuivering van het water dat via de zuidelijke gracht wordt afgevoerd van de Steertse Heide naar de Groote Meer
fiche 4B_E_0354 Herstel structuurkwaliteit en natuurlijke waterbergingscapaciteit op de Warmbeek stroomopwaarts en ter hoogte van de Achelse Kluis in Hamont-Achel
fiche 4B_E_0364 Verbeteren van het zelfzuiverend vermogen en waterberging op en langs Horstgaterbeek met focus op habitatrichtlijngebied Abeekvallei met moerasgebieden
fiche 4B_E_0365 Verbeteren van het zelfzuiverend vermogen en waterberging op en langs de Soerbeek stroomafwaarts RWZI Bree
fiche 4B_E_0366 Verbeteren structuurkwaliteit en sanering vismigratieknelpunten op benedenloop van de Itterbeek
fiche 4B_E_0367 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de Itterbeek ondermeer binnen en tussen het habitatrichtlijngebied de Brand en bovenloop Itterbeekvallei
fiche 4B_E_0368 Verbeteren van de beekstructuur binnen het projectgebied van Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel op de Mark, de Kleine Mark en de Bolkse Beek
fiche 4B_E_0369 Herstel van de beekstructuur en het saneren van vismigratieknelpunten in samenhang met reductie van het overstromingsrisico in de vallei van de Bosbeek en Witbeek
fiche 4B_E_0370 Realisatie structuurherstel en bijkomende berging op de Witbeek stroomafwaarts Neeroeteren met focus op habitatrichtlijngebied Jagersborg
fiche 4B_E_0371 Realisatie structuurherstel en nutriëntencaptatie op de Schaagterziep en Tapziep binnen habitatrichtlijngebied Jagersborg
fiche 4B_E_0373 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de middenloop van de Dommel
fiche 4B_E_0374 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de bovenloop van de Dommel en de zijlopen
fiche 4B_E_0375 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de Bollisenbeek
fiche 4B_E_0377 Herstel structuurkwaliteit op de Abeek stroomopwaarts en ter hoogte van de broekduiker
fiche 4B_E_0378 Herstel structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding op de Lossing stroomafwaarts de broekduiker
fiche 4B_E_0379 Sanering vismigratieknelpunten en optimalisatie beekstructuur in functie van een robuuste beekvallei voor de Abeek stroomopwaarts de Zuid-Willemsvaart tot in de bovenloop
fiche 5B_C_0025 Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het afstroomgebied van de Lossing door implementeren van verschillende maatregelen
fiche 5B_C_0026 Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het het afstroomgebied van de Warmbeek door implementeren van verschilllende maatregelen.
fiche 5B_C_0027 Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het het afstroomgebied van de Abeek door implementeren van verschilllende maatregelen.
fiche 5B_C_0031 Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het het afstroomgebied van het Merkske door implementeren van verschillende maatregelen.
fiche 5B_C_0032 Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het het afstroomgebied van de Mark door implementeren van verschillende maatregelen.
fiche 5B_C_0033 Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het het afstroomgebied van de van de Bosbeek en Witbeek door het implementeren van verschillende maatregelen.
fiche 5B_C_0034 Behouden van de waterconserveringsfunctie van de Brechtse Heide
fiche 5B_C_0035 Verbeteren van waterconservering in de bodem binnen het het afstroomgebied van de Dommel door het implementeren van verschillende maatregelen
fiche 5B_C_0036 Verbeteren van de waterconservering in Ravels
fiche 6_B_0013 Realisatie van een woningvrij winterbed van de Gemeenschappelijk Maas
fiche 6_B_0014 Gedeeltelijke openlegging van de Eindergatloop met aanleg van een buffervoorziening volgens GRUP Reservatiestrook Barrier
fiche 6_E_0063 Creëren van een gecontroleerd overstromingsgebied langs de Blauwputten en Leiloop of een bufferbekken op de Transportzone
fiche 6_E_0064 Aanleg van waterberging en infiltratievoorzieningen binnen de vliegbasis Kleine Brogel
fiche 6_F_0351 Uitbouwen van waterberging in de Bosbeek- en Witbeekvallei stroomopwaarts Neeroeteren centrum, met optimalisatie van de debietsverdeling Bosbeek-Witbeek
fiche 6_F_0355 Uitvoeren van maatregelen voor het terugdringen van het overstromingsrisico vanuit de Dommel in Pelt
fiche 6_F_0359 Uitvoeren van het project Elerweerd in de Maasvallei
fiche 6_F_0362 Uitbreiding van het afwaartse gecontroleerd overstromingsgebied op de Beek in Diets-Heur (Tongeren)
fiche 6_F_0364 Uitvoeren van structuurherstel in de Noorbeek
fiche 6_F_0366 Uitvoeren van maatregelen voor het terugdringen van overstromingsrisico’s in het stroomgebied van de Voer volgend uit het gevoerde ‘alternatievenonderzoek waterberging Voeren’, incl. het saneren van resterende vismigratieknelpunten
fiche 6_F_0368 Aanleg van een overstromingszone aan de Vloedgracht
fiche 6_F_0369 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op Dorpsbeek
fiche 6_F_0370 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) t.h.v. oude opslagplaats gemeente Kalmthout
fiche 6_I_0105 Verhogen van de veiligheid tegen overstromingen langsheen de Gemeenschappelijke Maas
fiche 7B_A_0024 Evaluatie van de lozingsvoorwaarden van bedrijven die lozen in de Horstgaterbeek
fiche 7B_A_0025 Evaluatie van de lozingsvoorwaarden voor zouten bij bedrijven langs de Eindergatloop
fiche 7B_D_0085 Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en campagne met focus op bovenloop Abeek en zijlopen Soerbeek, Breeërstadsbeek, Gielisbeek, Reppelerbeek,…
fiche 7B_D_0086 Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en campagne langs de Lossing
fiche 7B_D_0087 Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en campagne langs de Itterbeek
fiche 7B_D_0088 Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en campagne langs het Merkske
fiche 7B_D_0089 Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en campagne met focus op bovenloop Mark en zijlopen
fiche 7B_D_0092 Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en campagne langs de Witbeek en zijlopen
fiche 7B_D_0094 Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en campagne met focus op bovenlopen Dommel en zijlopen
fiche 7B_D_0095 Nutriëntenemissie vanuit landbouwsector terugdringen door gerichte ingrepen en campagne in de boven- en zijlopen van de Warmbeek
fiche 7B_D_0096 Terugdringen van diffuse verontreiniging van nutriënten uit de landbouwsector via kleine landschapselementen en behoud beschermde landschappen in Voeren
fiche 7B_E_0033 Gebiedsgericht project om verontreiniging met pesticiden vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Jeker
fiche 7B_H_0024 Aanpak zwerfvuil in de waterlopen door het plaatsen van zwerfvuilvangers in de Bosbeek, de Jeker en de Dommel en via gerichte lokale campagnes
fiche 7B_I_0128 Interne scheiding van waterstromen binnen de strafinrichting Wortel Kolonie met aansluiting van afvalwater op de aanwezige riolering
fiche 7B_J_0066 Terugdringen van de overstortwerking op de Bosbeek en uitvoeren duurzame oplossing voor de oude collector langs de Bosbeek
fiche 8A_E_0376 Uitvoeren van structuurherstelmaatregelen in het Merkske in functie van de beekstructuur en een natuurlijk peilregime
fiche 8A_E_0377 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de benedenloop van de Mark
fiche 8A_E_0379 Verlegging en openlegging van de Oude Beek in Maaseik
fiche 8A_E_0382 Verbeteren van de beekstructuur op de benedenloop van de Weerijs
fiche 8A_E_0385 Verbeteren van de structuurkwaliteit op de bovenloop van de Warmbeek en zijlopen
fiche 8A_E_0386 Aanleg watertapping en herinrichting bedding van de Langbroeksbeek in Maasmechelen
fiche 8A_E_0387 Openlegging van de Beek in Diets-Heur
fiche 8A_E_0388 Saneren van de vismigratieknelpunten in de Berwijn
fiche 8A_E_0390 Verlegging en herinrichting van de Voer in Schoppem (Voeren)
fiche 8A_E_0391 Sanering vismigratieknelpunten op de Kleine Aa
fiche 8A_E_0393 Voer verdeelwerk Voeren bouw van elektromechanische uitrusting
fiche 8B_A_0153 Anti-erosie maatregelen verder uitvoeren in het afstroomgebied van de Jeker: o.a. Diets-Heur, Vrerem, Nerem, Riemst
fiche 8B_A_0157 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Berwijn
fiche 8B_A_0158 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Voer
fiche 8B_A_0159 Uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen in afstroomgebied van de Gulp
fiche 8B_C_0079 Aanleg van sedimentvang 11.1 op de Bosbeek
Grondwatersysteemspecifieke delen 2022-2027
FichesActienummerActietitel
fiche 5A_A_0009 Verder ontwikkelen van een strategie voor het verhogen van de zoetwaterbeschikbaarheid in verzilte gebieden
fiche 5A_A_0010 Bepalen van gebiedspecifieke, kwantitatieve doelstellingen (lange termijn streefbeeld) voor de grondwaterlichamen mbt grondwaterkwantiteit
fiche 5A_B_0004 Uitvoeren van het grondwaterlichaamspecifiek vergunningenbeleid conform de herstelprogramma's grondwater
fiche 5A_C_0024 Onderzoek naar de interactie tussen grondwater, oppervlaktewater en de impact van grondwateronttrekkingen met pilootonderzoek in het afstroomgebied van de Aa
fiche 5A_E_0005 Verderzetten en versterken van de intra-Belgische en grensoverschrijdende samenwerking mbt kwantitatieve grondwaterproblematieken via bestaande overlegplatformen
fiche 7A_A_0002 Sanering en beheersing verontreiniging van grondwater door de puntbronnen
fiche 7A_D_0010 Bepalen van de invloed van klimaatsverandering en zeespiegelstijging op grondwaterverzilting
fiche 7A_G_0005 Verderzetten en versterken van de grensoverschrijdende samenwerking mbt problematiek van (potentiële) verontreiniging van het grondwater